» Umowa 2022

UMOWA 2022

UMOWA O OPIEKĘ PRZEDSZKOLNĄ

 

 

zwana dalej „Umową”, zawarta pomiędzy:

NR

GDY/DP/………………………………/2022

GDYNIA, DNIA

 

I.                     PODMIOT ZAPEWNIAJĄCY OPIEKĘ PRZEDSZKOLNĄ

Strefa Edukacji E=mc2 sp. z o.o.  z siedzibą w Grudziądzu, adres  ul. Chełmińska 206, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000497616, posiadającą numer  NIP 5252579048 oraz numer REGON: 147102123, o kapitale zakładowym 5 000 złotych,  reprezentowaną przez:

 

Emilia Szumotalska  – Prezes  Zarządu

 

zwaną dalej ,,Organ Prowadzący” lub „Usługodawcą”

II.                   RODZIC  /  PRAWNY OPIEKUN DZIECKA*

*- niepotrzebne skreślić

Imię Nazwisko PESEL
Adres Tel. e-mail
zwanym dalej „Opiekunem” lub „Usługobiorcą”
III.                DZIECKO
Imię Nazwisko PESEL
Adres  
IV.                OKRES UMOWY
Od _______________________________ Do ________________________________
Czesne na dzień zawarcia Umowy

 

850 ,00 PLN

Godziny otwarcia na dzień zawarcia Umowy

 

6:30 – 17:00

 

 • 1. PRZEDMIOT UMOWY
 1. Przedmiotem Umowy jest sprawowanie przez Organ Prowadzący funkcji opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej w przedszkolu „Dobre Przedszkole” położonym w Gdyni (zwanym dalej: „Przedszkolem ”) nad Dzieckiem zapisanym do Przedszkola przez Opiekuna.
 2. Przedszkole prowadzi  zajęcia  opiekuńczo-wychowawcze  i edukacyjne, uwzględniające  rozwój   psychomotoryczny Dziecka.
 3. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe: języka angielskiego, zajęcia ruchowe, zajęcia rozwijające  jak i konsultacje logopedyczne oraz psychologiczne, które realizowane są w ramach Czesnego uiszczanego przez Opiekuna, natomiast indywidualne zajęcia logopedyczne i psychologiczne dla dzieci płatne są dodatkowo na zasadach określonych przez Strony odrębną umową.
 4. W ramach Czesnego uiszczanego przez Opiekuna zawarty jest koszt wyżywienia Dziecka w Przedszkolu; cztery posiłki dziennie – śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek.
 5. Usługi określone w ust. 1-4 Organ Prowadzący realizuje zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie oraz Regulaminie Przedszkola stanowiącym załącznik nr 1 i integralną część Umowy.
 • 2. ULGA
 1. Wyłącznie w przypadku podpisania przez Organ Prowadzący umowy i pozyskania dofinansowania kosztów funkcjonowania Przedszkola ze środków resortowych lub środków europejskich, w ramach programów zakładających dofinansowanie działalności w zamian za przyznawaną Opiekunom ulgę, Opiekunowi przysługiwać będzie refundacja lub obniżenie Czesnego na zasadach i w wysokości określonej przez Regulamin Konkursu, w ramach którego Organ Prowadzący pozyska środki na wsparcie działalności Przedszkola.
 2. Opiekun rozumie i akceptuje fakt, że ulga określona w ust. 1 powyżej przysługiwać mu będzie wyłącznie w przypadku gdy w okresie objętym dofinansowaniem, Dziecko uczęszczać będzie do placówki, w ramach której pozyskane zostało wsparcie finansowe.
 3. W przypadku okoliczności zawartych w ust. 1 suma zwrotów lub ulg w Czesnym nie może przekroczyć 80% wartości wysokości opłat wnoszonych przez Opiekuna za dany miesiąc zgodnie z Regulaminem.
 • 3. RABAT
 1. W przypadku zapisania przez Opiekuna każdego kolejnego dziecka do Niepublicznego Przedszkola „Dobre Przedszkole” prowadzonego przez Strefę Edukacji E=mc2 Sp. z o.o. Opiekunowi przysługuje zniżka na Czesne w wysokości 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych  00/100) miesięcznie na każde dziecko uczęszczające do Przedszkola. W przypadku zapisania drugiego dziecka w trakcie miesiąca zniżka obowiązuje od następnego miesiąca. Zniżka obowiązuje wyłącznie w okresie jednoczesnego uczęszczania do Przedszkola przynajmniej dwojga rodzeństwa.
 • 4 . OBOWIĄZKI ORGANU PROWADZĄCEGO
  1. Organ Prowadzący zobowiązuje się do:
 1. opieki wychowawczo-dydaktycznej,
 2. zatrudnienia wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
 3. organizowania indywidualnych spotkań rodziców z kadrą pedagogiczną,
 4. w razie nagłej choroby dziecka udzielenia mu pierwszej pomocy i zawiadomienia rodziców,
  1. Pozostałe obowiązki Organu Prowadzącego określa statut, Regulamin oraz odrębne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  2. W przypadku zgłoszenia się po Dziecko do Przedszkola przez osoby nieuprawnione, Przedszkole niezwłocznie informuje o tym fakcie Opiekuna. W przypadku, o którym mowa w zd. 1 Dziecko pozostaje pod opieką Przedszkola do czasu zgłoszenia się po nie osób uprawnionych do jego odebrania.
  3. Przedszkole umożliwia Usługobiorcy dostęp do systemu monitoringu pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia.
 • 5. OBOWIĄZKI OPIEKUNA
 1. Opiekun zobowiązuje się do:
 1. wypełnienia „ankiety dla rodziców”, która stanowi załącznik nr 2 i integralną część Umowy,
 2. terminowego uiszczania opłat,
 3. współpracy z Przedszkolem w procesie opiekuńczo-wychowawczym i dydaktycznym,
 4. przyprowadzania dzieci w godzinach 6.30-8.15 i ich odbiór do godziny 17:00,
 5. co do zasady nie dokonywać odbioru Dziecka przed godziną 13:00,
 6. dostarczenia z chwilą przyprowadzenia Dziecka po raz pierwszy do wglądu książeczki szczepień,
 7. niezwłocznego zawiadomienia dyrektora Przedszkola w przypadku stwierdzenia choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego Dziecka.

W związku z dbałością o zdrowie pozostałych dzieci Opiekun nie jest zwolniony z przedmiotowego obowiązku w okresie, w którym Dziecko pozostaje w domu, co Opiekun rozumie i w pełni akceptuje, zdając sobie sprawę z ewentualnych negatywnych konsekwencji zaniechania obowiązku informacyjnego.

 1. przestrzegania zarządzeń Organu Prowadzącego mających na celu dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do placówki, w tym zasad związanych z przyprowadzeniem zdrowych dzieci do Przedszkola,
 2. przestrzegania postanowień niniejszej Umowy oraz Regulaminu, a także zarządzeń, decyzji oraz procedur Organu Prowadzącego mających na celu dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola.
 • 6. MONITORING
 1. Przedszkole umożliwia Opiekunowi dostęp do systemu monitoringu pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 2. Rejestrowany przez system kamer obraz podlega udostępnieniu Opiekunowi z wykorzystaniem oprogramowania dostępnego na platformie internetowej zlokalizowanej pod adresem internetowym 78.11.69.54 (dalej jako: Platforma).
 3. Organ Prowadzący przydziela Opiekunowi unikalny login użytkowania i hasło dostępu, umożliwiające logowanie do oprogramowania Platformy.
 4. Zabronione jest przekazywanie loginu lub hasła osobom trzecim. Opiekun zobligowany jest do zachowania hasła w tajemnicy. W przypadku utraty loginu lub hasła Opiekun zobligowany jest do niezwłocznego zawiadomienia Organu Prowadzącego celem podjęcia działań minimalizujących ryzyko nieuprawnionego dostępu do systemu monitoringu osób trzecich oraz wydania nowego loginu lub hasła Opiekuna.  Opiekun ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe u osób trzecich wskutek udostępnienia loginu i hasła osobom trzecim.
 5. Dostęp do obrazu z monitoringu za pośrednictwem Platformy dostępny jest w dniach i godzinach, w których świadczone są usługi opieki.
 6. Opiekun uprawniony jest do zakończenia, w każdej chwili, korzystania z oprogramowania Platformy i dostępu do obrazu z monitoringu poprzez skorzystanie z opcji „wyloguj”.
 7. Zamknięcie okna przeglądarki internetowej bez skorzystania z opcji „wyloguj” nie gwarantuje zakończenia korzystania z oprogramowania Platformy i dostępu do obrazu z systemu kamer.
 8. Dostęp do Platformy jest bezpłatny.

 

 • 7

ROZWIĄZANIE UMOWY, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa może zostać rozwiązana na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. W przypadku rozwiązania Umowy rozwiązaniu ulegają również pozostałe łączące Strony umowy związane ze świadczeniem usług, bez konieczności ich oddzielnego rozwiązywania.
 3. Opiekun ponosi wobec Organu Prowadzącego odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu podania nieprawdziwych danych lub niezgłoszenia zmiany danych wskazanych wpływających na sposób wykonania Umowy.
 4. Opiekun oświadcza, iż zapoznał się z treścią Statutu oraz Regulaminu Przedszkola i akceptuje jego treść. Statut oraz Regulamin Przedszkola stanowią integralną część Umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową oraz Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a treścią Regulaminu przesądzające znaczenie ma treść Regulaminu, chyba że niniejsza Umowa wprost stanowi inaczej.
 7. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:
 8. Załącznik nr 1 – Regulamin Przedszkola,
 9. Załącznik nr 2 – Ankieta dla rodzica,
 10. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,
 11. Załącznik nr 4 – Oświadczenie w sprawie monitoringu wizyjnego,
 12. Załącznik nr 5 – Inne oświadczenia Opiekuna.
 13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

………………………………………………

Organ Prowadzący

………………………………………………..

Opiekun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO UMOWY O OPIEKĘ PRZEDSZKOLNĄ

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L2016, Nr 116) – dalej jako: RODO, niniejszym informujemy o obowiązujących od dnia 25 maja 2018 roku zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych.

 1. Informacja dotycząca Administratora danych osobowych
  • Administratorem Danych osobowych jest Strefa Edukacji E=mc2 Sp o o.o. z siedzibą w Grudziądzu, adres Chełmińska 206, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000497616, posiadającą numer NIP 5252579048 oraz numer REGON: 147102123 – dalej jako: Administrator.
  • Administrator nie ustanowił inspektora danych osobowych. Wszelkich informacji odnoszących się do przetwarzania przez Administratora można uzyskać w siedzibie Administratora wskazanym w pkt. 1), jak również telefonicznie pod numerem telefonu: 790 81 82 86, albo mailowo pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@e-mc2.eu
 1. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 • Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka albo Pani/Pana, jako osoby upoważnionej do opieki nad dzieckiem zostają przez Administratora uzyskane na etapie złożenia wniosku w procesie rekrutacji dziecka do jednostki sprawującej funkcje wychowawczo-opiekuńcze dla której osobą prowadzącą jest Administrator.
 • Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach i na poniżej wskazanej podstawie prawnej:
  1. W celu niezbędnym dla prawidłowego świadczenia usług opiekuńczo-wychowawczych wynikających z zawartej tj. w oparciu o podstawę prawną art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a i c RODO
  2. W celu rozpatrywania zgłoszonych skarg, uwag, wniosków i zapytań skierowanych do Administratora tj. w oparciu o podstawę prawną art. 6 ust. 1 lit. d RODO,
  3. W celach archiwalnych i statystycznych tj. w oparciu o podstawę prawną art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  4. W celu wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków wynikających w przepisów prawa powszechnie obowiązującego w tym prawa podatkowego, administracyjnego tj. w oparciu o podstawę prawną, 6 ust. 1 lit. c RODO,
  5. W celu związanym z istnieniem po stronie Administratora prawnie uzasadnionych interesów tj. dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami wynikającymi z zawieranych umów oraz świadczonych usług, zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu prowadzenia działalności przez Administratora, jak również zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów Klientów Administratora w sytuacji, w których ich interes związany z ochroną jego praw i wolności jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą tj. w oparciu o podstawę prawną z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrona osób i mienia na terenie siedziby Administratora, ograniczenie zachowań konfliktowych i weryfikacja przebiegu takich zachowań na podstawie udzielonej zgody tj. w oparciu o przepis art. 9 ust. 2 lit a RODO,
  7. W innych celach dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie udzielonej zgody tj. w oparciu o przepis art. 9 ust. 2 lit a RODO albo art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3) Podanie Danych osobowych jest warunkiem ustawowym, jak również koniecznym dla realizacji przez Administratora zadań statutowych i możliwości realizacji zawieranej umowy. Niepodanie Danych osobowych lub nie wyrażenie zgody na ich przetwarzania skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia lub realizacji umowy.

4) Postanowienia pkt 3) nie dotyczą jednak danych osobowych o których mowa w pkt. 1) lit. g. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne.

 1. Informacje o odbiorcach Danych osobowych

Informujemy, że Dane osobowe o których mowa w ust. 2 przekazywane są określonym odbiorcom tych danych do których zalicza się:

 • podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczenia na jego rzecz usług w szczególności księgowych, prawnych, ubezpieczeniowych, audytowych, informatycznych, windykacyjnych, przedsiębiorstwa kurierskie, przedsiębiorstwa świadczące usługi przewozu towarów, usługi pocztowe, jak również współpracujący z Administratorem adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne samodzielnie decydujący o celach i sposobach przetwarzania Danych osobowych, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w przypadku dostępu do monitoringu odbiorcami danych osobowych w postaci wizerunku są inni rodzice dzieci.
 • organy oraz instytucje publiczne na zasadach wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym organy wymiaru sprawiedliwości i sądy, organy podatkowe.
 1. Czas przetwarzania i przechowywania danych osobowych

Gromadzone przez nas Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres:

 • niezbędny do należytego świadczenia usług opiekuńczo-wychowawczych
 • po realizacji zadań i usług o których mowa w pkt. 1) przez okres przez który biegnie termin przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją danej umowy lub usługi, lub pojawić się mogą takie roszczenia,
 • związany z nałożonymi na Administratora przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego obowiązkami archiwizacji Danych osobowych związanych np. z przepisami podatkowymi, właściwymi przepisami prawa oświatowego.
 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
 1. Uprawnienia osoby, której dane osobowe dotyczą.
 • Informujemy, że w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Panu Danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do żądania sprostowania, usunięcia danych osobowych,
  3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzana Danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Danych osobowych o których mowa w 2 ppkt. 4. Wniesienie sprzeciwu skutkuje zaprzestaniem przez nas dalszego przetwarzania tych danych, chyba że ich przetwarzanie będzie konieczne z uwagi na istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw istniejących po stronie Administratora lub podstaw do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
 • Informujemy również, iż przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru – aktualnie – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W przypadku, gdy przetwarzanie przez nas Danych osobowych następuje w oparciu o wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie informujemy, że, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
 1. Dodatkowe informacje
 • Wskazane w niniejszej klauzuli prawa i uprawnienia wykonywane są przez Państwa również względem tych osób nad którymi sprawowana jest przez Państwa opieka prawna.
 • Informujemy, że Dane osobowe o których mowa w pkt. 2 nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.
 • Informujemy, że Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania Danych osobowych, w tym profilowania.
 • W przypadku, w którym będzie zachodziła konieczność przetwarzania Pani/Pana Danych osobowych w innym celu niż ten dla którego dane osobowe zostały zebrane zostaną Pani/Pan poinformowani o tym fakcie. Administrator udzieli Pani/Panu wówczas wszelkich informacji odnoszących się do kategorii przetwarzanych Danych osobowych, ich celach i podstawach prawnych oraz przysługujących Państwu w związku z tym prawach.
 • Niniejsza klauzula informacyjna odnosząca się do zasad przetwarzania Danych osobowych będzie przez Administratora aktualizowana w każdym wypadku zmiany w tym zakresie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną odnoszącą się do przetwarzania przez Strefę danych osobowych.

…………………………………………

Usługobiorca

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

DO UMOWY O OPIEKĘ PRZEDSZKOLNĄ

Oświadczenie dotyczące monitoringu wizyjnego

 

Niniejszym oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że w przedszkolu Dobre Przedszkole  ;

 1. zainstalowany został system kamer utrwalających obraz i dźwięk,
 2. rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola uprawnieni są na podstawie odrębnej umowy do bieżącego dostępu do obrazu z systemu kamer,
 3. celem wprowadzenia systemu monitoringu wizyjnego pozostają względy bezpieczeństwa, przeciwdziałanie sytuacjom konfliktowym, wykorzystanie zapisów z kamer dla rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Równocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, że wyrażenie zgody na  przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka (wizerunku) w związku z prowadzonym monitoringiem budynku jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji możliwości realizacji zawieranej umowy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (wizerunku) w związku z prowadzonym monitoringiem budynku, w którym mieści się Przedszkole oraz działki, na której budynek jest usytuowany.

………………………………………………

Usługobiorca

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (wizerunku) w związku z prowadzonym monitoringiem budynku, w którym mieści się Przedszkole oraz działki, na której budynek jest usytuowany.

………………………………………………

Usługobiorca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5

DO UMOWY O OPIEKĘ PRZEDSZKOLNĄ

 

Inne oświadczenia Opiekuna

 

Imię i nazwisko dziecka                        ………………………………………………………..

Imię i nazwisko Usługobiorcy               ………………………………………………………..

 

 1. Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam zgody* na bezpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnienie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkiem innych osób utrwalonych w ramach realizacji sesji i nagrań, w materiałach służących promocji i reklamie „Dobrego Przedszkola” poprzez zamieszczanie wizerunku na:
  1. stronach internetowych Przedszkola,
  2. portalach społecznościowych,
  3. ulotkach, broszurach, folderach „Dobrego Przedszkola”.
 2. Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam zgody* na publikowanie prac mojego dziecka na stronie internetowej Przedszkola, tablicach ściennych, materiałach reklamowych, promocyjnych Przedszkola, informatorach, sprawozdaniach i dokumentach ewaluacyjnych.
 3. Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka w organizowanych formach zabawy, wycieczek poza terenem Przedszkola organizowanych w ramach zajęć edukacyjnych.
 4. Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam zgody* na przeprowadzenie testów i diagnoz o charakterze psychologicznym i rozwojowym, zleconych przez Przedszkole umożliwiając tym samym realizację zadań Przedszkola.
 5. Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam zgody* na obserwację mojego dziecka podczas praktyk studenckich, zajęć otwartych i hospitacji oraz kontroli prowadzonych w Przedszkolu.

………………………………………………

Usługobiorca