ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

W  ZAKRESIE  PRACY  DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZEJ  NA  ROK SZKOLNY 2018/2019

Zarządzanie i organizacja pracy przedszkola

OBSZAR

CEL

ZADANIA I SPOSOBY

REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN

REALIZACJI

I. Zarządzanie i organizacja pracy przedszkola

I. Aktualizacja dokumentacji przedszkola

 

Aktualizacja planu pracy przedszkola na rok 2019/2020

RP

30.08.2019

 

 

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego.

dyrektor

30.08.2019

Monitorowanie dokumentacji pod kątem zgodności z aktualizowanymi przepisami prawa.

dyrektor

cały rok

Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przez nauczycieli.

nauczyciele

cały rok

II. Rozwój zawodowy nauczycieli.

Określenie potrzeb w zakresie kształcenia i doskonalenia – wnioski nauczycieli.

dyrektor

 

cały rok

Opracowanie planu szkoleń dla nauczycieli.

dyrektor

15.09.2019

Wspieranie samodoskonalenia nauczycieli.

dyrektor

 

cały rok

Szkolenie RP.

dyrektor

10.2019

02.2020

05.2020

 

Wzbogacenie księgozbioru przedszkolnego.

dyrektor

 

cały rok

Gromadzenie artykułów, czasopism i literatury współczesnej promującej zagadnienia kształtowania i inspirowania pozytywnych postaw u dzieci.

dyrektor

nauczyciele

cały rok

Poszukiwanie nowych, interesujących metod pracy.

Metody Projektu Edukacyjnego.

 

„Outdoor Learning”

 

Metoda TOC

Zajęcia wprowadzające podstawy programowania

dyrektor

 

 

nauczyciele

 

 

nauczyciele

 

 

nauczyciele

 

 

nauczyciele

cały rok

 

 

raz w miesiącu

 

co najmniej raz w tygodniu

 

raz w miesiącu

 

raz w tygodniu

III. Kontynuacja WDN

Wykorzystanie zdobytych na szkoleniach umiejętności w bezpośredniej praktyce pedagogicznej i upowszechnianie ich wśród nauczycieli naszego przedszkola – zajęcia koleżeńskie.

 

dyrektor

nauczyciele z dłuższym stażem na rzecz „młodszych” stażem koleżanek

 

 

cały rok

IV. Wzbogacenie bazy przedszkola – ulepszenie warunków działalności przedszkola.

Zakup zabawek dla wszystkich grup wiekowych wg zgłoszonych potrzeb i zasobów finansowych.

dyrektor

właściciel przedszkola

cały rok

V. Dbanie o wizerunek przedszkola – klimat i kulturę.

Dbanie o estetykę placówki i jej otoczenie.

 dyrektor wszyscy pracownicy

cały rok

Prezentowanie właściwej postawy wobec rodziców i innych partnerów przedszkola – otwarcie na współpracę, prezentowanie wysokiej kultury bycia.

dyrektor wszyscy pracownicy przedszkola

cały rok

Podjęcie przez nauczycieli dodatkowych obowiązków związanych z działalnością przedszkola , organizowanie konsultacji dla rodziców, koordynowanie imprez przedszkolnych.

 

nauczyciele,

 

cały rok

VI. Promocja przedszkola.

Prowadzenie strony internetowej przedszkola i jej bieżąca aktualizacja.

dyrektor przy współpracy z Strefą Edukacji E = mc2 Sp. z o. o.

cały rok

Udział w imprezach na terenie miasta Gdyni i poza nią.

dyrektor nauczyciele

cały rok

Organizowanie imprez na terenie ogrodu przedszkolnego z udziałem rodziców i rodzeństwa przedszkolaków

dyrektor,  właściciel i nauczyciele

cały rok

Organizowanie uroczystości rodzinnych na terenie przedszkola.

dyrektor

nauczyciele

zgodnie z kalendarzem uroczystości przedszkolnych

Kształcenie

OBSZAR

CEL

ZADANIA I SPOSOBY

REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN  REALIZACJI

II. Kształcenie

I. Dobór programów ychowania przedszkolnego.

Przegląd programów ministerialnych i autorskich. Dobór do aktualnych potrzeb.

RP

30.08.2019

 

Opracowanie przedszkolnego zestawu programów na rok szkolny 2019/ 2020

RP

30.08.2019

II. Organizacja przebiegu procesu dydaktyczno – wychowawczego.

Dbałość o bezpieczeństwo– upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa wśród dzieci.

nauczyciele

cały rok

Zorganizowanie na terenie przedszkola imprez edukacyjnych dotyczących poszanowania praw innych ludzi – udział w spektaklach  teatralnych i zajęciach poza placówką.

dyrektor

 

nauczyciele

cały rok

Systematyczne prowadzenie zajęć z dziećmi na temat prawidłowych relacji z otoczeniem – zachęcenie do współdziałania w grupie, tworzenie umów regulujących zachowania dzieci wobec innych ludzi (rówieśników, członków rodziny, itp.) zapoznanie dzieci z Dziecięcym Kodeksem Zachowań. Kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań – nagradzanie za ich stosowanie. Uświadamianie dzieciom odmienności każdego człowieka i konieczności jej poszanowania.

nauczyciele

cały rok

Aranżowanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu twórczej aktywności poprzez: formy sceniczne (prezentacje na terenie przedszkola i poza nim), poszerzenie doświadczeń plastyczno – konstrukcyjnych (wystawy prac), ekspresję muzyczną ( udział w konkursach) i inne formy.

nauczyciele

dyrektor

cały rok

Indywidualizacja pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

nauczyciele

cały rok

Prowadzenie zajęć dodatkowych: zajęcia teatralne „W świecie teatru i książki”, zajęcia z Edukacji Mobilnej, Zumba,Kółko szachowe, Akademia Piłki Nożnej, Kuchcikowo, Chińskie Sztuki Walki

instruktorzy

nauczyciele

dyrektor

15.09.2019 r. -15.06.2020 r.

Wykorzystanie terenu ogrodu podczas zajęć ruchowych, plastycznych, przyrodniczych i innych. Zajęcia w ramach programu  Outdoor Learning

nauczyciele

cały rok

Organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu, organizowanie gier zespołowych.

nauczyciele

dyrektor

cały rok

Organizowanie zabaw i ćwiczeń ruchowych w salach,  ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem przyborów i sprzętu do gimnastyki – zachęcanie dzieci do wszelkich zabaw związanych z ruchem – indywidualnych, zbiorowych, samorzutnych lub zorganizowanych, zabawy z chustą animacyjną

Wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka w ćwiczeniach i zabawach opartych na metodzie A.M. Kniessów, R. Labana, K. Orffa, W. Sherborne

nauczyciele

cały rok

Zapewnienie dzieciom stałego kontaktu z przyrodą z uwzględnieniem elementów ekologicznych – wycieczki do lasu, parku, na łąkę, do sadu, na działkę.(Program Outdoor Learning)

nauczyciele

dyrektor

cały rok

Utworzenie kącika przyrody -uprawa roślin, opieka nad roślinami i obserwacja roślin. Opieka nad rybami w akwarium.

nauczyciele

 

cały rok

Wykorzystanie w pracy dydaktycznej i wyrównawczej edukacyjnych programów multimedialnych i komputerowych.

nauczyciele

cały rok

Diagnozowanie poziomu funkcji percepcyjno – motorycznych (dokumentowanie obserwacji wstępnej), tworzenie opinii dla PPP, organizowanie pomocy specjalistycznej dla dzieci ze stwierdzonymi deficytami w zakresie funkcji percepcyjno – motorycznych. Współpraca z rodzicami w tym zakresie.

dyrektor

nauczyciele,

logopeda,

psycholog

fizjoterapeuta

cały rok

III. Efekty pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Diagnozowanie poziomu wiedzy i różnorodnych umiejętności wychowanków.

nauczyciele

 

cały rok

Diagnoza gotowości szkolnej.

nauczyciel grupy Tygrysków

cały rok

Udział w organizowanych przeglądach, konkursach i imprezach w przedszkolu i poza nim. Eksponowanie sukcesów.

nauczyciele

cały rok

Wychowanie i opieka

OBSZAR

CEL

ZADANIA I SPOSOBY

REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN REALIZACJI

III. Wychowanie i opieka.

I. Podnoszenie jakości pracy wychowawczej i podejmowanie działań profilaktycznych.

Doskonalenie własnego warsztatu pracy – udział w szkoleniach, kursach, studiach, warsztatach.

nauczyciele

cały rok

 

Zapobieganie i szybkie reagowanie na zaistniałe trudności wychowawcze; współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną „KID” Prowadzenie zajęć profilaktycznych z dziećmi przez pracowników PPP  „KID” w ramach programu Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci.

dyrektor, nauczyciele, pracownicy PPP: logopeda, psycholog, fizjoterapeuta

cały rok

 

Organizacja spotkań ze specjalistami w celu pedagogizacji rodziców np. w zakresie dojrzałości szkolnej, nadpobudliwości, agresji, wad wymowy, wad postawy i innych w miarę potrzeb.

dyrektor

nauczyciele

cały rok

 

II. Doskonalenie pracy opiekuńczej.

Upowszechnianie wiedzy na temat praw dziecka (Konwencja Praw Dziecka, Konstytucja RP) – rozmowy na spotkaniach grupowych, stała ekspozycja na tablicy dla rodziców.

nauczyciele

cały rok

 

Współdziałanie w procesie wychowawczym z domem rodzinnym. Systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych dzieci. Organizowanie warsztatów wychowawczych dla rodziców pod nazwą „Szkoła dla rodziców”

Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców.

dyrektor

 

nauczyciele

cały rok

listopad kwiecień

 

 

 

 

 

 

na przełomie X/XI oraz IV/V

 

Podejmowanie działań ułatwiających dzieciom adaptację w warunkach przedszkolnych – prowadzenie przedszkola otwartego dla rodziców.

dyrektor nauczyciele

cały rok

 

Informowanie rodziców o formach pomocy i instytucjach niosących pomoc.

dyrektor nauczyciele

cały rok

 

Współpraca ze środowiskiem

OBSZAR

CEL

ZADANIA I SPOSOBY

REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN REALIZACJI

IV. Współpraca ze środowiskiem.

I. Aktywizowanie rodziców do współpracy z przedszkolem.

Dostępność rodziców do statutu przedszkola, zapoznanie rodziców z celami i  zadaniami planu pracy, planu nadzoru pedagogicznego, z doborem programów nauczania.

dyrektor nauczyciele

cały rok

Angażowanie rodziców w życie przedszkola. Organizowanie imprez dla dzieci, przygotowanie uroczystości (dekoracje, stroje, itp.)

dyrektor

nauczyciele

rodzice

cały rok

II. Rozwijanie współpracy z innymi placówkami oświatowymi i lokalnymi.

Współpraca ze szkołą podstawową, zorganizowanie wycieczki na miejskie obiekty sportowe.

dyrektor

nauczyciele

cały rok

Korzystanie z możliwości współpracy z biblioteką, Strażą Pożarną, Komendą Policji, Ośrodkiem Zdrowia.

dyrektor

nauczyciele

cały rok

Kalendarz uroczystości przedszkolnych
TERMINTEMATYKARODZAJ IMPREZYOSOBA ODPOWIEDZIALNA

WRZESIEŃ

„W przedszkolu fajnie jest”Zabawy i konkursy związane z pierwszym dniem w przedszkolu w nowym roku szkolnymWychowawcy poszczególnych grup wiekowych
Przedstawienie teatralne „Zuzia w zaczarowanej krainie” Przedstawienie treścią związane z adaptacją dzieci w przedszkoludyrektor, zespół teatru „Arlekin”
Ogólnopolski Dzień przedszkolakaZabawy, konkursy i gry związane ze świętem wszystkich przedszkolakównauczyciele poszczególnych grup wiekowych

Powitanie Jesieni

Gry i zabawy związane z nową porą rokup.Katarzyna

PAŹDZIERNIK

Pasowanie na Przedszkolaka.Uroczystość przygotowana wg scenariusza.dyrektor, p. Irena
Dzień Edukacji NarodowejUroczystość wewnętrzna przedszkolap.Adrianna
Koncert muzyczny z cyklu poznajemy muzykę innych kontynentów „Azja”

Koncert muzyczny wprowadzający w muzyczny świat Azji

dyrektor, artyści zespołu muzycznego

Projekt edukacyjny „Mali Odkrywcy i Tropiciele tajemnic przyrody”-”Czy potrafimy odróżnić grzyby jadalne od trujących?”

Zabawy i konkursy wzbogacające wiedzę dzieci na temat jesiennych darów lasu: grzybów

dyrektor

p. Magdalena

Halloweeen

Zabawy i konkursy tematyczne.

Konkurs na „Kosmiczną dynię” dla rodziców i dzieci

dyrektor, p.Karolina,  p.Irena, p.Renata
LISTOPADŚwięto Odzyskania NiepodległościUroczystość przygotowana wg scenariusza

p.Katarzyna,

Światowy Dzień Pluszowego MisiaUroczystość przygotowana według scenariuszap.Adrianna, p.Magdalena
Przedstawienie teatralne „Perypetie Pluszowego Misia:

Przedstawienie teatralne nawiązujące tematyka do Święta Pluszowego Misia

dyrektor, artyści zespołu teatralnego „Arlekin”

Projekt Edukacyjny „Mali Odkrywcy i Tropiciele tajemnic przyrody”-”Czy wiesz kto mieszka w lesie?”

Zabawy i konkursy wzbogacające wiedzę dziec na temat mieszkańców lasu i ich sposobów przygotowywania się do zimy.

dyrektor, p. Irena
GRUDZIEŃMikołajki i przedstawienie teatralne „Świąteczne Marzenia”Przedstawienie teatralne o świątecznej, bożonarodzeniowej tematyce

Dyrektor, artyści zespołu teatralnego „Arlekin”

 
Akcja charytatywna w ramach projektu „Szlachetna paczkaZbiórka słodyczy, artykułów spożywczych, ubrań, środków czystości, zabawek i książek dla najbardziej potrzebujących

dyrektor, pracownicy, rodzice

Projekt edukacyjny ”Mali Odkrywcy i Tropiciele tajemnic przyrody”- :Czy w symbolach Świąt Bożego Narodzenia odnajdziemy faunę i florę?”Zabawy, gry i konkursy wzbogacające wiedzę na temat symboli  bożonarodzeniowych związanych z fauną i florą (renifer, drzewa iglaste, jemioła, bożonarodzeniowe sianko)dyrektor, p. Adriana
Powitanie ZimyGry i zabawy przybliżające nową porę rokup.Irena, p.Renata
Wigilia – spotkanie opłatkoweZapoznanie z tradycjami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia,, inscenizacja o tematyce bożonarodzeniowej „Jasełka”. Wspólne kolędowaniedyrektor, nauczyciele, pracownicy, rodzice
Wizyta w domu Opieki SpołecznejPrzedstawienie Jasełkowe dla mieszkańców DOS, wspólne kolędowaniedyrektor, p.Katarzyna
Kiermasz wypieków świątecznych i konkurs na „Najpiękniejszy piernik bożonarodzeniowy”Prezentacja  własnoręczne wykonanych pierników (dzieci, pracownicy, rodzice) kiermasz wypieków świątecznychdyrektor, pracownicy przedszkola
 STYCZEŃWarsztaty teatralne z artystami Teatru „Arlekin” (wspólne tworzenie lalek)Zajęcia warsztatowedyrektor, artyści teatru „Arlekin”
 

Dzień Babci i Dziadka

Uroczystość z udziałem Babć i Dziadków. Wręczenie własnoręcznie wykonanych upominków, poczęstunek.dyrektor, nauczyciele
Wizyta w domu Opieki społecznejKrótkie przedstawienie z okazji dnia Babci i Dziadka-wręczenie własnoręcznie przygotowanych upominków dyrektor, mgr Katarzyna Ścibor, lek. Karolina Cyrankiewicz
Projekt edukacyjny „Mali odkrywcy i Tropiciele tajemnic przyrody”- „Czy  potrafię rozpoznać zwierzęta po pozostawionych przez nie śladach?”Zabawy, gry, konkursy wzbogacające wiedzę na temat tych mieszkańców lasu, którzy nie zapadają w sen zimowy, rozpoznawanie tropów zwierząt na śniegu

dyrektor,  mgr Adrianna Cheda

LUTYKostiumowy Bal KarnawałowyZabawa taneczna z udziałem wszystkich oddziałów – zabawy, konkursy organizowane przez Teatr „Lokomotywa”.dyrektor, nauczyciele, artyści Teatru „Lokomotywa”
 
Projekt edukacyjny „Mali Odkrywcy i Tropiciele tajemnic przyrody:- „Czy wiem skąd się bierze śnieg i lód?:

Zabawy, gry, konkursy  wzbogacające wiedzę na temat śniegu i lodu

dyrektor, mgr Magdalena Bieniak

Noworoczne, zimowe przedstawieniePrzedstawienie teatralne przygotowane przez pracowników przedszkoladyrektor, pracownicy przedszkola
MARZECŚwięto Wiosny.Żegnamy zimę – witamy wiosnę: zabawy z Marzanną.mgr Irena Rybacka, Renata Kuśmierczyk
 
Muzyczne powitanie Wiosny Koncert muzyczny w wykonaniu filharmonikówdyrektor, muzycy Filharmonii Gdańskiej
Spotkanie z LeprikonemPoznajemy kulturę krajów anglojęzycznych-obchody Dnia Świętego Patryka – Patrona Irlandii dyrektor, lek. Karolina Cyrankiewicz
Projekt edukacyjny „ Mali Odkrywcy i Tropiciele tajemnic przyrody” – „ Czy nadejście wiosny łatwo rozpoznać?”Zabawy, gry i konkursy wzbogacające wiedzę  na temat charakterystycznych oznak wiosnydyrektor, mgr Katarzyna Ścibor
KWIECIEŃ Przedstawienie teatralne tematycznie związane z Wielkanocą „Jak Ania Złośnica została wielkanocnym zajączkiem”Przedstawienie teatralne wprowadzające w atmosferę Świat wielkanocnychdyrektor, artyści zespołu teatralnego :Arlekin”
 

Śniadanie wielkanocne

Spotkanie dzieci i wszystkich pracowników przedszkola przy symbolicznym śniadaniu wielkanocnym Szukanie prezentów od zajączka w ogrodzie przedszkolnym

dyrektor, nauczyciele

Projekt edukacyjny „Mali Odkrywcy  i Tropiciele tajemnic przyrody”- „Czy wiesz co to jest kalendarz?”Zabawy, gry i konkursy wzbogacające wiedzę na temat zmienności pór roku, pór dnia i dni tygodnia. Zapoznanie ze zmiennością stanów pogodowych.dyrektor, mgr Adrianna Cheda
MAJŚwięto FlagiUroczystość wewnętrzna placówkip. Katarzyna
 
III Przegląd Małych Form Scenicznych „Poezja w języku angielskim”Konkurs wewnątrz przedszkoladyrektor p. Karolina
Projekt edukacyjny  – „Mali Odkrywcy i Tropiciele Tajemnic Przyrody”- „Czy odróżniamy drzewa liściaste od iglastych?”Zabawy, gry i konkursy wzbogacające wiedzę na temat drzew liściastych i iglastych rosnących w polskich lasach.dyrektor, p. Magdalena

Dzień Matki i Dzień Ojca

Uroczystość z udziałem rodziców, według scenariusza w poszczególnych grupach wiekowych, wręczenie własnoręcznie wykonanych upominków, poczęstunek

dyrektor, nauczyciele

Warsztaty teatralne z artystami Teatru „Arlekin” (wspólne tworzenie lalek)zajęcia warsztatowedyrektor, artyści zespołu teatralnego „Arlekin”
CZERWIECDzień Dziecka –spotkanie edukacyjne „Zagroda Aleny”Spotkanie edukacyjne przybliżające dzieci do świata przyrody.dyrektor, zespół edukatorów zagrody agroturystycznej „Zagroda Aleny”
Turniej piłki nożnejGry i zabawy z wykorzystaniem piłki. Podsumowanie rocznej pracy w ramach przedszkolnej drużyny piłki nożnej.

dyrektor. trenerzy Akademii KaPeciaków Przedszkolaków.

Podsumowanie projektu edukacyjnego „Mali Odkrywcy i Tropiciele tajemnic przyrody”

Konkurs wewnętrzny przedszkola w formie gry terenowej

Dyrektor, p. Irena

Powitanie LataGry, zabawy i konkursy  związane z nowa porą roku. p.Adriana p. Magdalena
Pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły.Uroczystość z udziałem dzieci oraz rodziców najstarszych przedszkolakówdyrektor, p. Katarzyna
Harmonogram wycieczek

TEMATYKA WYCIECZKI

TERMIN

Wycieczki związane z realizacją planowanej tematyki kompleksowej.

Wycieczki do Nadleśnictwa Marszewo.

 

Wycieczki do biblioteki miejskiej przy ulicy Kartuskiej w Gdyni

Według miesięcznych planów pracy.

W ramach realizowanego w placówce programu Outdoor Learning – przynajmniej raz na dwa miesiące.

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – raz w miesiącu.

Wycieczki tematyczne:

Teatr Muzyczny w Gdyni, Muzeum Motoryzacji, Oceanarium w Gdyni, Straż Pożarna, Muzeum Emigracji, Stadion Arki Gdynia, Gdańsk.

Wycieczki autokarowe:

 

Według miesięcznych planów pracy.

Od września do końca czerwca

dwie najstarsze grupy: VI

 

Plan współpracy z biblioteką

lp.

PROPOZYCJA

TERMIN

1

Bookcrossing – stworzenie kącika darmowej, wewnatrzprzedszkolnej wymiany książek.

Cały rok szkolny

Tydzień z książką anglojęzyczną

 Cały rok szkolny ( jeden tydzień w miesiącu”

2

„Klub interesującej książki” – informacje, recenzje na temat nowych, interesujących książek, które warto przeczytać swojemu dziecku (tablica w szatni).

Cały rok szkolny

3

Spotkanie warsztatowe z psychologiem

1 – 2 w roku szkolnym.

Plan współpracy z rodzicami

L p.

 Plan współpracy z rodzicami

Odpowiedzialny

1

Organizacja zebrań:

Organizacyjno – informacyjne – IX

Podsumowujące pracę dydaktyczno – wychowawczą za I i II semestr- II ,VI

dyrektor

nauczyciele

nauczyciele

2

Prowadzenie rozmów indywidualnych na temat rozwoju dzieci X, IV.

nauczyciel najstarszej grupy

3

Stały kontakt nauczycieli na stronie internetowej i na i-przedszkolu

nauczyciele

4

Organizowanie zajęć otwartych w przedszkolu – X, IV-V

nauczyciele

5

Włączenie rodziców do pomocy podczas organizowania uroczystości, np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki itp.

nauczyciele

6

Włączenie rodziców do udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

nauczyciele

7

Pedagogizacja rodziców – spotkanie z psychologiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

dyrektor

 

Warsztaty tematyczne dla rodziców i dzieci.

dyrektor, nauczyciele

Kopiowanie zabronione.
Strefa rodzica Roczny plan pracy przedszkola