ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

W  ZAKRESIE  PRACY  DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZEJ  NA  ROK SZKOLNY 2020/2021

Kształcenie

OBSZAR

CEL

ZADANIA I SPOSOBY

REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN  REALIZACJI

II. Kształcenie

I. Dobór programów wychowania przedszkolnego.

Przegląd programów ministerialnych i autorskich. Dobór do aktualnych potrzeb.

RP

30.08.2020

 

Opracowanie przedszkolnego zestawu programów na rok szkolny 2020/ 2021

RP

30.08.2020

II. Organizacja przebiegu procesu dydaktyczno – wychowawczego.

Dbałość o bezpieczeństwo– upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa wśród dzieci.

nauczyciele

cały rok

Zorganizowanie na terenie przedszkola imprez edukacyjnych dotyczących poszanowania praw innych ludzi – udział w spektaklach  teatralnych i zajęciach poza placówką.

dyrektor

 

nauczyciele

cały rok

Systematyczne prowadzenie zajęć z dziećmi na temat prawidłowych relacji z otoczeniem – zachęcenie do współdziałania w grupie, tworzenie umów regulujących zachowania dzieci wobec innych ludzi (rówieśników, członków rodziny, itp.) zapoznanie dzieci z Dziecięcym Kodeksem Zachowań. Kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań – nagradzanie za ich stosowanie. Uświadamianie dzieciom odmienności każdego człowieka i konieczności jej poszanowania.

nauczyciele

cały rok

Aranżowanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu twórczej aktywności poprzez: formy sceniczne (prezentacje na terenie przedszkola i poza nim), poszerzenie doświadczeń plastyczno – konstrukcyjnych (wystawy prac), ekspresję muzyczną ( udział w konkursach) i inne formy.

nauczyciele

dyrektor

cały rok

Indywidualizacja pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

nauczyciele

cały rok

Prowadzenie zajęć dodatkowych: zajęcia teatralne „W świecie teatru i książki”, zajęcia z Edukacji Mobilnej, Zumba,Kółko szachowe, Akademia Piłki Nożnej, Kuchcikowo, Chińskie Sztuki Walki

instruktorzy

nauczyciele

dyrektor

15.09.2020 r. -15.06.2021r.

Wykorzystanie terenu ogrodu podczas zajęć ruchowych, plastycznych, przyrodniczych i innych. Zajęcia w ramach programu  Outdoor Learning

nauczyciele

cały rok

Organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu, organizowanie gier zespołowych.

nauczyciele

dyrektor

cały rok

Organizowanie zabaw i ćwiczeń ruchowych w salach,  ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem przyborów i sprzętu do gimnastyki – zachęcanie dzieci do wszelkich zabaw związanych z ruchem – indywidualnych, zbiorowych, samorzutnych lub zorganizowanych, zabawy z chustą animacyjną

Wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka w ćwiczeniach i zabawach opartych na metodzie A.M. Kniessów, R. Labana, K. Orffa, W. Sherborne

nauczyciele

cały rok

Zapewnienie dzieciom stałego kontaktu z przyrodą z uwzględnieniem elementów ekologicznych – wycieczki do lasu, parku, na łąkę, do sadu, na działkę.(Program Outdoor Learning)

nauczyciele

dyrektor

cały rok

Utworzenie kącika przyrody -uprawa roślin, opieka nad roślinami i obserwacja roślin. Opieka nad rybami w akwarium.                      

nauczyciele

 

cały rok

Wykorzystanie w pracy dydaktycznej i wyrównawczej edukacyjnych programów multimedialnych i komputerowych.

nauczyciele

cały rok

Diagnozowanie poziomu funkcji percepcyjno – motorycznych (dokumentowanie obserwacji wstępnej), tworzenie opinii dla PPP, organizowanie pomocy specjalistycznej dla dzieci ze stwierdzonymi deficytami w zakresie funkcji percepcyjno – motorycznych. Współpraca z rodzicami w tym zakresie.

dyrektor

nauczyciele,

logopeda,

psycholog

fizjoterapeuta

cały rok

III. Efekty pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Diagnozowanie poziomu wiedzy i różnorodnych umiejętności wychowanków.

nauczyciele

 

cały rok

Diagnoza gotowości szkolnej.

nauczyciel grupy Tygrysków

cały rok

Udział w organizowanych przeglądach, konkursach i imprezach w przedszkolu i poza nim. Eksponowanie sukcesów.

nauczyciele

cały rok

Wychowanie i opieka

OBSZAR

CEL

ZADANIA I SPOSOBY

REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN REALIZACJI

III. Wychowanie i opieka.

I. Podnoszenie jakości pracy wychowawczej i podejmowanie działań profilaktycznych.

Doskonalenie własnego warsztatu pracy – udział w szkoleniach, kursach, studiach, warsztatach.

nauczyciele

cały rok

 

 

 

Zapobieganie i szybkie reagowanie na zaistniałe trudności wychowawcze; współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną „KID” Prowadzenie zajęć profilaktycznych z dziećmi przez pracowników PPP  „KID” w ramach programu Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci.

dyrektor, nauczyciele, pracownicy PPP: logopeda, psycholog, fizjoterapeuta

cały rok

 

Organizacja spotkań ze specjalistami w celu pedagogizacji rodziców np. w zakresie dojrzałości szkolnej, nadpobudliwości, agresji, wad wymowy, wad postawy i innych w miarę potrzeb.

dyrektor

nauczyciele

cały rok

 

II. Doskonalenie pracy opiekuńczej.

Upowszechnianie wiedzy na temat praw dziecka (Konwencja Praw Dziecka, Konstytucja RP) – rozmowy na spotkaniach grupowych, stała ekspozycja na tablicy dla rodziców.

nauczyciele

cały rok

 

Współdziałanie w procesie wychowawczym z domem rodzinnym. Systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych dzieci. Organizowanie warsztatów wychowawczych dla rodziców pod nazwą „Szkoła dla rodziców”

Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców.

dyrektor

 

nauczyciele

cały rok

listopad kwiecień

 

 

 

 

 

 

na przełomie X/XI oraz IV/V

 

Podejmowanie działań ułatwiających dzieciom adaptację w warunkach przedszkolnych – prowadzenie przedszkola otwartego dla rodziców.

dyrektor nauczyciele

cały rok

 

Informowanie rodziców o formach pomocy i instytucjach niosących pomoc.

dyrektor nauczyciele

cały rok

 

Współpraca ze środowiskiem

OBSZAR

CEL

ZADANIA I SPOSOBY

REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN REALIZACJI

IV. Współpraca ze środowiskiem.

I. Aktywizowanie rodziców do współpracy z przedszkolem.

Dostępność rodziców do statutu przedszkola, zapoznanie rodziców z celami i  zadaniami planu pracy, planu nadzoru pedagogicznego, z doborem programów nauczania.

dyrektor nauczyciele

cały rok

Angażowanie rodziców w życie przedszkola. Organizowanie imprez dla dzieci, przygotowanie uroczystości (dekoracje, stroje, itp.)

dyrektor

nauczyciele

rodzice

cały rok

II. Rozwijanie współpracy z innymi placówkami oświatowymi i lokalnymi.

Współpraca ze szkołą podstawową, zorganizowanie wycieczki na miejskie obiekty sportowe.

dyrektor

nauczyciele

cały rok

Korzystanie z możliwości współpracy z biblioteką, Strażą Pożarną, Komendą Policji, Ośrodkiem Zdrowia.

dyrektor

nauczyciele

cały rok

Kalendarz uroczystości przedszkolnych
TERMIN TEMATYKA RODZAJ IMPREZY OSOBA ODPOWIEDZIALNA  

WRZESIEŃ

 

 

 

„W przedszkolu fajnie jest” Zabawy i konkursy związane z pierwszym dniem w przedszkolu w nowym roku szkolnym Wychowawcy poszczególnych grup wiekowych  
Przedstawienie teatralne „Zuzia w zaczarowanej krainie”  Przedstawienie treścią związane z adaptacją dzieci w przedszkolu dyrektor, zespół teatru „Arlekin”  
Ogólnopolski Dzień przedszkolaka Zabawy, konkursy i gry związane ze świętem wszystkich przedszkolaków nauczyciele poszczególnych grup wiekowych  

Powitanie Jesieni

 

Gry i zabawy związane z nową porą roku p.Katarzyna  

PAŹDZIERNIK

 

 

Pasowanie na Przedszkolaka. Uroczystość przygotowana wg scenariusza. dyrektor, p. Irena  
Dzień Edukacji Narodowej Uroczystość wewnętrzna przedszkola p.Adrianna  
Koncert muzyczny z cyklu poznajemy muzykę innych kontynentów „Azja”

Koncert muzyczny wprowadzający w muzyczny świat Azji

 

 

 

dyrektor, artyści zespołu muzycznego

 

 
Projekt edukacyjny „Mali Odkrywcy i Tropiciele tajemnic przyrody”-”Czy potrafimy odróżnić grzyby jadalne od trujących?”

Zabawy i konkursy wzbogacające wiedzę dzieci na temat jesiennych darów lasu: grzybów

 

 

 

dyrektor

p. Magdalena

 

 

 
Halloweeen

Zabawy i konkursy tematyczne.

Konkurs na „Kosmiczną dynię” dla rodziców i dzieci

dyrektor, p.Karolina,  p.Irena, p.Renata  
LISTOPAD Święto Odzyskania Niepodległości Uroczystość przygotowana wg scenariusza

p.Katarzyna,

 

 
Światowy Dzień Pluszowego Misia Uroczystość przygotowana według scenariusza p.Adrianna, p.Magdalena  
Przedstawienie teatralne „Perypetie Pluszowego Misia:

Przedstawienie teatralne nawiązujące tematyka do Święta Pluszowego Misia

 

dyrektor, artyści zespołu teatralnego „Arlekin”

 

 
Projekt Edukacyjny „Mali Odkrywcy i Tropiciele tajemnic przyrody”-”Czy wiesz kto mieszka w lesie?”

 

Zabawy i konkursy wzbogacające wiedzę dziec na temat mieszkańców lasu i ich sposobów przygotowywania się do zimy.

dyrektor, p. Irena  
GRUDZIEŃ Mikołajki i przedstawienie teatralne „Świąteczne Marzenia” Przedstawienie teatralne o świątecznej, bożonarodzeniowej tematyce

Dyrektor, artyści zespołu teatralnego „Arlekin”

 

 
   
Akcja charytatywna w ramach projektu „Szlachetna paczka Zbiórka słodyczy, artykułów spożywczych, ubrań, środków czystości, zabawek i książek dla najbardziej potrzebujących

dyrektor, pracownicy, rodzice

 

 

 
Projekt edukacyjny ”Mali Odkrywcy i Tropiciele tajemnic przyrody”- :Czy w symbolach Świąt Bożego Narodzenia odnajdziemy faunę i florę?” Zabawy, gry i konkursy wzbogacające wiedzę na temat symboli  bożonarodzeniowych związanych z fauną i florą (renifer, drzewa iglaste, jemioła, bożonarodzeniowe sianko) dyrektor, p. Adriana  
Powitanie Zimy Gry i zabawy przybliżające nową porę roku p.Irena, p.Renata  
Wigilia – spotkanie opłatkowe Zapoznanie z tradycjami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia,, inscenizacja o tematyce bożonarodzeniowej „Jasełka”. Wspólne kolędowanie dyrektor, nauczyciele, pracownicy, rodzice  
Wizyta w domu Opieki Społecznej Przedstawienie Jasełkowe dla mieszkańców DOS, wspólne kolędowanie dyrektor, p.Katarzyna  
Kiermasz wypieków świątecznych i konkurs na „Najpiękniejszy piernik bożonarodzeniowy” Prezentacja  własnoręczne wykonanych pierników (dzieci, pracownicy, rodzice) kiermasz wypieków świątecznych dyrektor, pracownicy przedszkola  
 STYCZEŃ Warsztaty teatralne z artystami Teatru „Arlekin” (wspólne tworzenie lalek) Zajęcia warsztatowe dyrektor, artyści teatru „Arlekin”  
   

Dzień Babci i Dziadka

 

Uroczystość z udziałem Babć i Dziadków. Wręczenie własnoręcznie wykonanych upominków, poczęstunek. dyrektor, nauczyciele  
Wizyta w domu Opieki społecznej Krótkie przedstawienie z okazji dnia Babci i Dziadka-wręczenie własnoręcznie przygotowanych upominków  dyrektor, mgr Katarzyna Ścibor, lek. Karolina Cyrankiewicz  
Projekt edukacyjny „Mali odkrywcy i Tropiciele tajemnic przyrody”- „Czy  potrafię rozpoznać zwierzęta po pozostawionych przez nie śladach?” Zabawy, gry, konkursy wzbogacające wiedzę na temat tych mieszkańców lasu, którzy nie zapadają w sen zimowy, rozpoznawanie tropów zwierząt na śniegu

dyrektor,  mgr Adrianna Cheda

 

 

 

 

 

 
LUTY Kostiumowy Bal Karnawałowy Zabawa taneczna z udziałem wszystkich oddziałów – zabawy, konkursy organizowane przez Teatr „Lokomotywa” .dyrektor, nauczyciele, artyści Teatru „Lokomotywa”  
   
Projekt edukacyjny „Mali Odkrywcy i Tropiciele tajemnic przyrody:- „Czy wiem skąd się bierze śnieg i lód?:

Zabawy, gry, konkursy  wzbogacające wiedzę na temat śniegu i lodu

 

dyrektor, mgr Magdalena Bieniak

 

 

 

 
Noworoczne, zimowe przedstawienie Przedstawienie teatralne przygotowane przez pracowników przedszkola dyrektor, pracownicy przedszkola  
MARZEC Święto Wiosny. Żegnamy zimę – witamy wiosnę: zabawy z Marzanną. mgr Irena Rybacka, Renata Kuśmierczyk  
   
Muzyczne powitanie Wiosny  Koncert muzyczny w wykonaniu filharmoników dyrektor, muzycy Filharmonii Gdańskiej  
Spotkanie z Leprikonem Poznajemy kulturę krajów anglojęzycznych-obchody Dnia Świętego Patryka – Patrona Irlandii  dyrektor, lek. Karolina Cyrankiewicz  
Projekt edukacyjny „ Mali Odkrywcy i Tropiciele tajemnic przyrody” – „ Czy nadejście wiosny łatwo rozpoznać?” Zabawy, gry i konkursy wzbogacające wiedzę  na temat charakterystycznych oznak wiosny dyrektor, mgr Katarzyna Ścibor  
KWIECIEŃ  Przedstawienie teatralne tematycznie związane z Wielkanocą „Jak Ania Złośnica została wielkanocnym zajączkiem” Przedstawienie teatralne wprowadzające w atmosferę Świat wielkanocnych dyrektor, artyści zespołu teatralnego :Arlekin”  
   

Śniadanie wielkanocne

 

 

 

 

Spotkanie dzieci i wszystkich pracowników przedszkola przy symbolicznym śniadaniu wielkanocnym Szukanie prezentów od zajączka w ogrodzie przedszkolnym

dyrektor, nauczyciele

 

 
Projekt edukacyjny „Mali Odkrywcy  i Tropiciele tajemnic przyrody”- „Czy wiesz co to jest kalendarz?” Zabawy, gry i konkursy wzbogacające wiedzę na temat zmienności pór roku, pór dnia i dni tygodnia. Zapoznanie ze zmiennością stanów pogodowych. dyrektor, mgr Adrianna Cheda  
MAJ Święto Flagi Uroczystość wewnętrzna placówki p. Katarzyna  
   
III Przegląd Małych Form Scenicznych „Poezja w języku angielskim” Konkurs wewnątrz przedszkola dyrektor p. Karolina  
Projekt edukacyjny  – „Mali Odkrywcy i Tropiciele Tajemnic Przyrody”- „Czy odróżniamy drzewa liściaste od iglastych?” Zabawy, gry i konkursy wzbogacające wiedzę na temat drzew liściastych i iglastych rosnących w polskich lasach. dyrektor, p. Magdalena  

Dzień Matki i Dzień Ojca

 

 

Uroczystość z udziałem rodziców, według scenariusza w poszczególnych grupach wiekowych, wręczenie własnoręcznie wykonanych upominków, poczęstunek

dyrektor, nauczyciele

 

 

 

 

 
Warsztaty teatralne z artystami Teatru „Arlekin” (wspólne tworzenie lalek) zajęcia warsztatowe dyrektor, artyści zespołu teatralnego „Arlekin”  
CZERWIEC Dzień Dziecka –spotkanie edukacyjne „Zagroda Aleny” Spotkanie edukacyjne przybliżające dzieci do świata przyrody. dyrektor, zespół edukatorów zagrody agroturystycznej „Zagroda Aleny”  
Turniej piłki nożnej Gry i zabawy z wykorzystaniem piłki. Podsumowanie rocznej pracy w ramach przedszkolnej drużyny piłki nożnej.

dyrektor. trenerzy Akademii KaPeciaków Przedszkolaków.

 

 

 
Podsumowanie projektu edukacyjnego „Mali Odkrywcy i Tropiciele tajemnic przyrody”

Konkurs wewnętrzny przedszkola w formie gry terenowej

 

Dyrektor, p. Irena

 

 

 

 
Powitanie Lata Gry, zabawy i konkursy  związane z nowa porą roku.  p.Adriana p. Magdalena  
Pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły. Uroczystość z udziałem dzieci oraz rodziców najstarszych przedszkolaków dyrektor, p. Katarzyna  
Harmonogram wycieczek

TEMATYKA WYCIECZKI

TERMIN

Wycieczki związane z realizacją planowanej tematyki kompleksowej.

Wycieczki do Nadleśnictwa Marszewo.

 

Wycieczki do biblioteki miejskiej przy ulicy Kartuskiej w Gdyni

Według miesięcznych planów pracy.

W ramach realizowanego w placówce programu Outdoor Learning – przynajmniej raz na dwa miesiące.

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – raz w miesiącu.

Wycieczki tematyczne:

Teatr Muzyczny w Gdyni, Muzeum Motoryzacji, Oceanarium w Gdyni, Straż Pożarna, Muzeum Emigracji, Stadion Arki Gdynia, Gdańsk.

Wycieczki autokarowe:

 

Według miesięcznych planów pracy.

Od września do końca czerwca

dwie najstarsze grupy: VI

 

Plan współpracy z biblioteką

lp.

PROPOZYCJA

TERMIN

1

Bookcrossing – stworzenie kącika darmowej, wewnatrzprzedszkolnej wymiany książek.

Cały rok szkolny

Tydzień z książką anglojęzyczną

 Cały rok szkolny ( jeden tydzień w miesiącu”

2

„Klub interesującej książki” – informacje, recenzje na temat nowych, interesujących książek, które warto przeczytać swojemu dziecku (tablica w szatni).

Cały rok szkolny

3

Spotkanie warsztatowe z psychologiem

1 – 2 w roku szkolnym.

Plan współpracy z rodzicami

L p.

 Plan współpracy z rodzicami

Odpowiedzialny

1

Organizacja zebrań:

Organizacyjno – informacyjne – IX

Podsumowujące pracę dydaktyczno – wychowawczą za I i II semestr- II ,VI

dyrektor

nauczyciele

nauczyciele

2

Prowadzenie rozmów indywidualnych na temat rozwoju dzieci X, IV.

nauczyciel najstarszej grupy

3

Stały kontakt nauczycieli na stronie internetowej i na i-przedszkolu

nauczyciele

4

Organizowanie zajęć otwartych w przedszkolu – X, IV-V

nauczyciele

5

Włączenie rodziców do pomocy podczas organizowania uroczystości, np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki itp.

nauczyciele

6

Włączenie rodziców do udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

nauczyciele

7

Pedagogizacja rodziców – spotkanie z psychologiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

dyrektor

 

Warsztaty tematyczne dla rodziców i dzieci.

dyrektor, nauczyciele

Kopiowanie zabronione.
Strefa rodzica Roczny plan pracy przedszkola