ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

W  ZAKRESIE  PRACY  DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZEJ  NA  ROK SZKOLNY 2018/2019

Zarządzanie i organizacja pracy przedszkola
OBSZARCELZADANIA I SPOSOBY REALIZACJIOSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN REALIZACJI

I.Zarządzanie i organizacja pracy przedszkolaI. Aktualizacja dokumentacji przedszkolaAktualizacja planu pracy przedszkola na rok 2018/2019RP30.08.2018
Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego.dyrektor30.08.2018
Monitorowanie dokumentacji pod kątem zgodności z aktualizowanymi przepisami prawa.dyrektorcały rok
Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przez nauczycieli.nauczycielecały rok
II. Rozwój zawodowy nauczycieli.Określenie potrzeb w zakresie kształcenia i doskonalenia – wnioski nauczycieli.dyrektor

 

cały rok
Opracowanie planu szkoleń dla nauczycieli.dyrektor15.09.2018
Wspieranie samodoskonalenia nauczycieli.dyrektor

 

cały rok
Szkolenie RP.dyrektor10.2018
01.2019
02.2019
04.2019
06.2019
Wzbogacenie księgozbioru przedszkolnego.dyrektor

 

cały rok
Gromadzenie artykułów, czasopism i literatury współczesnej promującej zagadnienia kształtowania i inspirowania pozytywnych postaw u dzieci.dyrektor

nauczyciele

cały rok
Poszukiwanie nowych, interesujących metod pracy.dyrektor

 

cały rok

 

Wprowadzenie do codziennych zajęć Metody Dobrego Startunauczyciele

 

raz w tygodniu

 

Metody Projektu Edukacyjnego.nauczycieleraz w miesiącu

 

„Outdoor Learning”nauczycieleco najmniej raz w tygodniu
Metoda TOCnauczycieleraz w tygodniu

 

Zajęcia wprowadzające podstawy programowania 

nauczyciele

raz w tygodniu
III. Kontynuacja WDNWykorzystanie zdobytych na szkoleniach umiejętności w bezpośredniej praktyce pedagogicznej i upowszechnianie ich wśród nauczycieli naszego przedszkola – zajęcia koleżeńskie.

 

dyrektor

nauczyciele z dłuższym stażem na rzecz „młodszych” stażem koleżanek

 

 

cały rok

IV. Wzbogacenie bazy przedszkola – ulepszenie warunków działalności przedszkola.Zakup zabawek dla wszystkich grup wiekowych wg zgłoszonych potrzeb i zasobów finansowych.dyrektor

właściciel przedszkola

cały rok
V. Dbanie o wizerunek przedszkola – klimat i kulturę.Dbanie o estetykę placówki i jej otoczenie.wszyscy pracownicycały rok
Prezentowanie właściwej postawy wobec rodziców i innych partnerów przedszkola – otwarcie na współpracę, prezentowanie wysokiej kultury bycia.wszyscy pracownicy przedszkolacały rok
Podjęcie przez nauczycieli dodatkowych obowiązków związanych z działalnością przedszkola , organizowanie konsultacji dla rodziców, koordynowanie imprez przedszkolnych.

 

nauczyciele,

 

cały rok
VI. Promocja przedszkola.Prowadzenie strony internetowej przedszkola i jej bieżąca aktualizacja.dyrektor przy współpracy z Strefą Edukacji E = mc2 Sp. z o. o.cały rok
Udział w imprezach na terenie miasta Gdyni i poza nią.dyrektor nauczycielecały rok
Organizowanie imprez na terenie ogrodu przedszkolnego z udziałem rodziców i rodzeństwa przedszkolakówdyrektor,  właściciel i nauczycielecały rok
Organizowanie uroczystości rodzinnych na terenie przedszkola.dyrektor

nauczyciele

zgodnie z kalendarzem uroczystości przedszkolnych
Kształcenie

OBSZAR

CELZADANIA I SPOSOBY REALIZACJIOSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN REALIZACJI

II. KształcenieI. Dobór programów wychowania przedszkolnego.Przegląd programów ministerialnych i autorskich. Dobór do aktualnych potrzeb.RP30.08.2018
Opracowanie przedszkolnego zestawu programów na rok szkolny 2018/ 2019RP30.08.2018
II. Organizacja przebiegu procesu dydaktyczno – wychowawczego.Dbałość o bezpieczeństwo– upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa wśród dzieci.nauczycielecały rok
Zorganizowanie na terenie przedszkola imprez edukacyjnych dotyczących poszanowania praw innych ludzi – udział w spektaklach  teatralnych i zajęciach poza placówką.dyrektor

 

nauczyciele

cały rok
Systematyczne prowadzenie zajęć z dziećmi na temat prawidłowych relacji z otoczeniem – zachęcenie do współdziałania w grupie, tworzenie umów regulujących zachowania dzieci wobec innych ludzi (rówieśników, członków rodziny, itp.) zapoznanie dzieci z Dziecięcym Kodeksem Zachowań. Kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań – nagradzanie za ich stosowanie. Uświadamianie dzieciom odmienności każdego człowieka i konieczności jej poszanowania.nauczycielecały rok
Aranżowanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu twórczej aktywności poprzez: formy sceniczne (prezentacje na terenie przedszkola i poza nim), poszerzenie doświadczeń plastyczno – konstrukcyjnych (wystawy prac), ekspresję muzyczną ( udział w konkursach) i inne formy.nauczyciele

dyrektor

cały rok
Indywidualizacja pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.nauczycielecały rok
Prowadzenie zajęć dodatkowych: zajęcia teatralne „W świecie teatru i książki” zajęcia  z logorytmiki, zajęcia z Edukacji Mobilnej, Zumba, kółko „Doświadczenia Małego Eksperymentatora,szachy, MRR, kółko „Małego Matematyka”, Akademia piłki nożnej, Kuchcikowoinstruktorzy

nauczyciele

dyrektor

15.09.2018 r. -15.06.2019 r.
Wykorzystanie terenu ogrodu podczas zajęć ruchowych, plastycznych, przyrodniczych i innych. Zajęcia w ramach programu  Outdoor Learningnauczycielecały rok
Organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu, organizowanie gier zespołowych.nauczyciele

dyrektor

cały rok
Organizowanie zabaw i ćwiczeń ruchowych w salach,  ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem przyborów i sprzętu do gimnastyki – zachęcanie dzieci do wszelkich zabaw związanych z ruchem – indywidualnych, zbiorowych, samorzutnych lub zorganizowanych, zabawy z chustą animacyjną

Wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka w ćwiczeniach i zabawach opartych na metodzie A.M. Kniessów, R. Labana, K. Orffa, W. Sherborne

nauczycielecały rok
Zapewnienie dzieciom stałego kontaktu z przyrodą z uwzględnieniem elementów ekologicznych – wycieczki do lasu, parku, na łąkę, do sadu, na działkę.(Program Outdoor Learning)nauczyciele

dyrektor

cały rok
Utworzenie kącika przyrody -uprawa roślin, opieka nad roślinami i obserwacja roślin. Opieka nad rybami w akwarium.nauczyciele

 

cały rok
Wykorzystanie w pracy dydaktycznej i wyrównawczej edukacyjnych programów multimedialnych i komputerowych.nauczycielecały rok
Diagnozowanie poziomu funkcji percepcyjno – motorycznych (dokumentowanie obserwacji wstępnej), tworzenie opinii dla PPP, organizowanie pomocy specjalistycznej dla dzieci ze stwierdzonymi deficytami w zakresie funkcji percepcyjno – motorycznych. Współpraca z rodzicami w tym zakresie.dyrektor

nauczyciele,

logopeda,

psycholog

fizjoterapeuta

cały rok
III. Efekty pracy dydaktyczno – wychowawczej.Diagnozowanie poziomu wiedzy i różnorodnych umiejętności wychowanków.nauczyciele

 

cały rok
Diagnoza gotowości szkolnej.nauczyciel grupy Tygryskówcały rok
Udział w organizowanych przeglądach, konkursach i imprezach w przedszkolu i poza nim. Eksponowanie sukcesów.nauczycielecały rok
Wychowanie i opieka
OBSZARCELZADANIA I SPOSOBY REALIZACJIOSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN REALIZACJI

III. Wychowanie i opieka.I. Podnoszenie jakości pracy wychowawczej i podejmowanie działań profilaktycznych.Doskonalenie własnego warsztatu pracy – udział w szkoleniach, kursach, studiach, warsztatach.nauczycielecały rok
Zapobieganie i szybkie reagowanie na zaistniałe trudności wychowawcze; współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną ‚Pegaz” Prowadzenie zajęć profilaktycznych z dziećmi przez pracowników PPP  „Pegaz” w ramach programu Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci.dyrektor, nauczyciele, pracownicy PPP: logopeda, psycholog, fizjoterapeutacały rok
Organizacja spotkań ze specjalistami w celu pedagogizacji rodziców np. w zakresie dojrzałości szkolnej, nadpobudliwości, agresji, wad wymowy, wad postawy i innych w miarę potrzeb.dyrektor

nauczyciele

cały rok
II. Doskonalenie pracy opiekuńczej.Upowszechnianie wiedzy na temat praw dziecka (Konwencja Praw Dziecka, Konstytucja RP) – rozmowy na spotkaniach grupowych, stała ekspozycja na tablicy dla rodziców.nauczycielecały rok
Współdziałanie w procesie wychowawczym z domem rodzinnym. Systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych dzieci. Organizowanie warsztatów wychowawczych dla rodziców pod nazwą „Szkoła dla rodziców”

Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców.

dyrektor

nauczyciele

cały rok

listopad kwiecień

na przełomie X/XI oraz IV/V

Podejmowanie działań ułatwiających dzieciom adaptację w warunkach przedszkolnych – prowadzenie przedszkola otwartego dla rodziców.dyrektor nauczycielecały rok
Informowanie rodziców o formach pomocy i instytucjach niosących pomoc.dyrektor nauczycielecały rok
Współpraca ze środowiskiem

OBSZAR

CELZADANIA I SPOSOBY REALIZACJIOSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN REALIZACJI

IV. Współpraca ze środowiskiem.I. Aktywizowanie rodziców do współpracy z przedszkolem.Dostępność rodziców do statutu przedszkola, zapoznanie rodziców z celami i  zadaniami planu pracy, planu nadzoru pedagogicznego, z doborem programów nauczania.dyrektor nauczycielecały rok
Angażowanie rodziców w życie przedszkola. Organizowanie imprez dla dzieci, przygotowanie uroczystości (dekoracje, stroje, itp.)dyrektor

nauczyciele

rodzice

cały rok
II. Rozwijanie współpracy z innymi placówkami oświatowymi i lokalnymi.Współpraca ze szkołą podstawową, zorganizowanie wycieczki na miejskie obiekty sportowe.dyrektor

nauczyciele

cały rok
Korzystanie z możliwości współpracy z biblioteką, Strażą Pożarną, Komendą Policji, Ośrodkiem Zdrowia.dyrektor

nauczyciele

cały rok
Kalendarz uroczystości przedszkolnych
TERMINTEMATYKARODZAJ IMPREZYOSOBA ODPOWIEDZIALNA
WRZESIEŃ

 

 

 

„W przedszkolu fajnie jest”

 

 

Zabawy i konkursy związane z pierwszym dniem w przedszkolu w nowym roku szkolnym

 

mgr Kamila Kosiedowska

 

 

 

Przedstawienie teatralne „Przygody Smoka Obiboka”

 

 Przedstawienie treścią związane z adaptacją dzieci w przedszkolu

 

 

dyrektor, zespół teatru „Lokomotywa”

 

 

Ogólnopolski Dzień przedszkolaka

 

 

Zabawy, konkursy i gry związane ze świetem wszystkich przedszkolaków

 

nauczyciele poszczególnych grup wiekowych

 

Powitanie Jesieni

 

Gry i zabawy związane z nową porą rokumgr Kamila Kosiedowska,

 

PAŹDZIERNIK

 

Pasowanie na Przedszkolaka.

 

Uroczystość przygotowana wg scenariusza.dyrektor, mgr Kamila Kosiedowska
 

Dzień Edukacji Narodowej

 

 

Uroczystość wewnętrzna przedszkola

 

 

mgr Katarzyna Hurko

 

Przedstawienie teatralne „Mój przyjaciel Mambo”

 

Przedstawienie teatralne tematycznie związane z tolerancją i szacunkiem dla innych ludzi

 

dyrektor, artyści teatru „Arlekin”

 

 

 

Halloweeen

Zabawy i konkursy tematyczne.

Konkurs na najśmieszniejszą dynię dla rodziców i dzieci

 

dyrektor, mgr Karolina Świerczyńska, mgr Magdalena Bieniak, mgr Kamila Kosiedowska
LISTOPADŚwięto Odzyskania Niepodległości połączone z rozpoczęciem projektu edukacyjnego „Z biegiem Wisły” Uroczystość przygotowana wg scenariusza

 

 

 

Mgr Katarzyna Hurko, mgr Kamila Kosiedowska

 

 

 

Światowy Dzień Pluszowego MisiaUroczystość przygotowana według scenariuszamgr Karolina Świerczyńska, lic. Karolina Kwiatkowska-Goyke

 

 

Zajęcia edukacyjne „Zagroda Powroty” – „Czerwony Kapturek” (wiewiórki)

 

Spotkanie edukacyjne przybliżające dzieci do świata przyrody. Zapoznanie z wyglądem, sposobem zdobywania pokarmu oraz stylem życia wiewiórek

 

 

dyrektor, zespół edukatorów zagrody agroturystycznej „Zagroda Powroty”

 

 

 

Projekt Edukacyjny „Cool-turalny Maluch” pt. „Czym jest kultura i savoir vivre?”

 

Pierwsze spotkanie w ramach projektu edukacyjnego, którego zadaniem jest przybliżenie dzieciom podstawowych zasad dobrego wychowania i savoir vivre

dyrektor
GRUDZIEŃMikołajki

 

 

Przedstawienie teatralne w wykonaniu pracowników przedszkola.Dyrektor, pracownicy przedszkola

 

Powitanie Zimy

 

 

Gry i zabawy przybliżające nową porę roku

 

lic.Karolina Kwiatkowska-Goyke, mgr Magdalena Bieniak

 

Koncert kolęd

 

Muzyka na żywo w wykonaniu muzyków Filharmonii Gdańskiejdyrektor, muzycy Filharmonii Gdańskiej
Projekt edukacyjny „Z biegiem Wisły’ – „W góralskiej chacie”Przyblizenie dzieciom kultury i tradycji góralskich, koncert góralskich kolędmgr Kamila Kosiedowska

 

 

Wigilia – spotkanie opłatkowe

 

 

 

 

Wizyta w domu Opieki Społecznej

 

Zapoznanie z tradycjami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia,, inscenizacja o tematyce bożonarodzeniowej „Jasełka”. Wspólne kolędowanie

 

 

Przedstawienie Jasełkowe dla mieszkańców DOS, wspólne kolędowanie

 

dyrektor, nauczyciele, pomoce nauczyciela

 

 

 

 

dyrektor, mgr Katarzyna Hurko

 

Kiermasz ozdób świątecznychPrezentacja  własnoręczne wykonanych ozdób (dzieci, pracownicy, rodzice)dyrektor, nauczyciele, pracownicy, rodzice

2018

 STYCZEŃProjekt edukacyjny „Cool-turalny Maluch” – „Witanie się, przedstawianie, zwroty grzecznościwe” 

Zajęcia warsztatowe

 

 

dyrektor, organizator warsztatów mgr Dagmara Łuczka

 

 

 

Dzień Babci i Dziadka

 

 

Uroczystość z udziałem Babć i Dziadków. Wręczenie własnoręcznie wykonanych upominków, poczęstunek. 

dyrektor, nauczyciele

 

 

Wizyta w domu Opieki społecznejKrótkie przedstawienie z okazji dnia Babci i Dziadka-wręczenie własnoręcznie przygotowanych  upominków

 

mgr Katarzyna Hurko

 

 

Dzień Kubusia Puchatkauroczystość przedszkolna zorganizowana według scenariuszamgr Karolina Świerczyńska, mgr Magdalena Bieniak
LUTYKostiumowy Bal KarnawałowyZabawa taneczna z udziałem wszystkich oddziałów – zabawy, konkursy..dyrektor, nauczyciele

 

Projekt edukacyjny „Cool-turalny Maluch” – „Etykieta przy stole””

 

Zajęcia warsztatowe

 

 

 

dyrektor, organizator warsztatów mgr Dagmara Łuczka

 

 

Projekt edukacyjny „Z biegiem Wisly” – „Z wizytą u Smoka Wawelskiego”Przybliżenie zabytków kultury i legend związanych z Krakowemdyrektor, mgr Kamila Kosiedowska
MARZECŚwięto wiosny.

 

Żegnamy zimę – witamy wiosnę: zabawy z Marzanną.mgr Karolina Świerczyńska, lic. Karolina Kwiatkowska-Goyke
Spotkanie z Leprikonem

 

 

Poznajemy kulturę krajów anglojęzycznych-obchody Dnia Świętego Patryka – Patrona Irlandiimgr Kamila Kosiedowska, mgr Katarzyna Hurko, dyrekto
Przedstawienie teatralne „Zaczarowane kalosze” 

przedstawienie teatralne o tematyce wiosennej

 

dyrektor, aktorzy teatru „Arlekin”

 

Projekt edukacyjny „Z biegiem Wisly” – „Z wizytą u Warszawskiej Syrenki””Przybliżenie zabytków kultury i legend związanych z Warszawądyrektor, mgr Kamila Kosiedowska
KWIECIEŃ Spotkanie z królem Maciusiem I

 

Spotkanie edukacyjne uświadamiające dzieciom, iz istnieje dokument zawierający prawa dzieckamgr Karolina Świerczyńska, mgr Katarzyna Hurko

 

 

Projekt edukacyjny „Cool-turalny Maluch” – „Ubrania w różnych sytuacjach”” 

Zajęcia warsztatowe

 

 

dyrektor, organizator warsztatów mgr Dagmara Łuczka

 

Projekt edukacyjny „Z biegiem Wisly” – „Toruń piernikami pachnący””

 

Przybliżenie zabytków kultury i legend związanych z Toruniem

 

 

 

dyrektor, mgr Kamila Kosiedowska

 

 

 

Śniadanie wielkanocne

Spotkanie dzieci i wszystkich pracowników przedszkola przy symbolicznym śniadaniu wielkanocnym Szukanie prezentów od zajączka w ogrodzie przedszkolnym 

dyrektor, nauczyciele

 

 

 

MAJŚwięto Flagi

 

Uroczystość wewnętrzna placówki

 

mgr Katarzyna Hurko

 

Koncert muzyki patriotycznej

 

Muzyka na żywo w wykonaniu muzyków Filharmonii Gdańskiejdyrektor, muzycy Filharmonii Gdańskiej

 

II Przegląd Małych Form Scenicznych „Ze Zwierzakiem w tle” 

Konkurs wewnątrz przedszkola

 

 

dyrektor

 

 

Projekt edukacyjny „Z biegiem Wisly” – „Z wizyta u króla morz Neptuna””Przybliżenie zabytków kultury i legend związanych z Gdańskiem i Gdynią

 

 

dyrektor, mgr Kamila Kosiedowska

 

Dzień Matki i Dzień Ojca

 

 

 

Uroczystość z udziałem rodziców, według scenariusza w poszczególnych grupach wiekowych, wręczenie własnoręcznie wykonanych upominków, poczęstunekdyrektor, nauczyciele
CZERWIECDzień Dziecka –spotkanie edukacyjne „Zagroda Powroty”na temat„Jaś  Małgosia” (gołębie)Spotkanie edukacyjne przybliżające dzieci do świata przyrody. Zapoznanie z wyglądem, sposobem zdobywania pokarmu oraz stylem życia gołębidyrektor, zespół edukatorów zagrody agroturystycznej „Zagroda Powroty”

 

 

Turniej piłki noznej

 

 

Gry i zabawy z wykorzystaniem piłki. Podsumowanie rocznej pracy w ramach przedszkolnej drużyny piłki nożnej.dyrektor. trenerzy Akademii KaPeciaków Przedszkolaków.

 

 

Podsumowanie projektu edukacyjnego „Z biegiem Wisły” 

Konkurs wewnętrzny przedszkola w formie gry terenowej

 

mgr Kamila Kosiedowska

 

Powitanie Lata

 

Gry, zabawy i konkursy  związane z nowa porą roku.

 

mgr Magdalena Bieniak,lic. Karolina Kwiatkowska-Goyke

 

Pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły.Uroczystość z udziałem dzieci oraz rodziców najstarszych przedszkolakówdyrektor, mgr Katarzyna Hurko
Harmonogram wycieczek
TEMATYKA WYCIECZKITERMIN
Wycieczki związane z realizacją planowanej tematyki kompleksowej.Według miesięcznych planów pracy.
Wycieczki do Nadleśnictwa Marszewo.

 

W ramach realizowanego w placówce programu Outdoor Learning – przynajmniej raz na dwa miesiące.
Wycieczki do biblioteki miejskiej przy ulicy Kartuskiej w GdyniW ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – raz w miesiącu.
Wycieczki tematyczne:Według miesięcznych planów pracy.
Teatr Muzyczny w Gdyni, Muzeum Motoryzacji, Oceanarium w Gdyni, Straż Pożarna, Muzeum Emigracji, Stadion Arki Gdynia, Gdańsk.Od września do końca czerwca
Wycieczki autokarowe:dwie najstarsze grupy: VI
Plan współpracy z biblioteką
lp.PROPOZYCJA

TERMIN

1Bookcrossing – stworzenie kącika darmowej, wewnatrzprzedszkolnej wymiany książekCały rok szkolny
Tydzień z książką anglojęzycznąCały rok szkolny ( jeden tydzień w miesiącu”
2„Przeczytaj swojemu dziecku” – informacje, recenzje na temat nowych, interesujących książek, które warto przeczytać swojemu dziecku (tablica w szatni).Cały rok szkolny
3Spotkanie warsztatowe z psychologiem1 – 2 w roku szkolnym.
Plan współpracy z rodzicami
Lp. Plan współpracy z rodzicami Odpowiedzialny
1Organizacja zebrań:dyrektor
Organizacyjno – informacyjne – IXnauczyciele
Podsumowujące pracę dydaktyczno – wychowawczą za I i II semestr- II ,VInauczyciele
2Prowadzenie rozmów indywidualnych na temat rozwoju dzieci X, IV.nauczyciel najstarszej grupy
3Stały kontakt nauczycieli na stronie internetowej i na i-bokunauczyciele
4Organizowanie zajęć otwartych w przedszkolu – X, IV-Vnauczyciele
5Włączenie rodziców do pomocy podczas organizowania uroczystości, np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki itp.nauczyciele
6Włączenie rodziców do udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.nauczyciele
7Pedagogizacja rodziców – spotkanie z psychologiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.Dyrektor

 

Warsztaty tematyczne dla rodziców i dzieci.dyrektor, nauczyciele
Kopiowanie zabronione.
Strefa rodzica Roczny plan pracy przedszkola