» Roczny plan pracy przedszkola

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Zarządzanie i organizacja pracy przedszkola

OBSZAR

CEL

ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN REALIZACJI

I. Zarządzanie i organizacja pracy przedszkola

I. Aktualizacja

dokumentacji

przedszkola,

organizacja pracy przedszkola

Opracowanie planu pracy przedszkola na rok szkolny 2020/21

Dyrektor, RP

25.08.2020r.

Monitorowanie dokumentacji pod kątem zgodności z aktualizowanymi przepisami prawa

dyrektor

cały rok

Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przez nauczycieli

 

nauczyciele

cały rok

 

Organizacja nowego roku szkolnego

dyrektor

25.08.2020

 

Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej.

Dyrektor, wychowawcy grup

Do 30 czerwca 2021r.

II. Rozwój zawodowy nauczycieli

Określenie potrzeb w zakresie kształcenia i doskonalenia – wnioski nauczycieli

dyrektor, wicedyrektor

27.08.2020r.,

cały rok

Opracowanie planu szkoleń dla nauczycieli

dyrektor

IX/2020

Wspieranie samodoskonalenia nauczycieli

dyrektor, wicedyrektor

cały rok

Szkolenia RP

dyrektor, wicedyrektor,

nauczcyciel metodyk ODiDZN

11/2020

 

05/2021

Wzbogacanie księgozbioru przedszkolnego

dyrektor, właściciel

cały rok

Gromadzenie artykułów, czasopism i literatury współczesnej promującej zagadnienie kształtowania i inspirowania pozytywnych postaw u dzieci

dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele

cały rok

Poszukiwanie nowych, ciekawych metod pracy w szczególności zajęć umuzykalniających.

 

Wprowadzanie do codziennych zajęć Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Nauczyciele

 

                                   nauczyciele

 

 

 

 

 

cały rok,

 

 

jeden raz w tygodniu

III. Kontynuacja WDN

Wykorzystanie zdobytych na szkoleniach umiejętności w praktyce, upowszechnianie  wiedzy wśród nauczycieli przedszkola – zajęcia koleżeńskie.

nauczyciele kontraktowi – zajęcia koleżeńskie

1 raz w roku

 

 

IV. Wzbogacanie bazy przedszkola – poprawa warunków działalności przedszkola

Zakup zabawek dla wszystkich grup wiekowych wg zgłoszonych potrzeb i zasobów finansowych

dyrektor ds. dydaktycznych, Prezes Strefy Edukacji E=mc2

cały rok

V. Dbanie o wizerunek przedszkola – klimat i kulturę

Dbanie o estetykę placówki i jej otoczenie

wszyscy pracownicy

cały rok

Prezentowanie właściwej postawy wobec rodziców i innych partnerów przedszkola – otwarcie na współpracę, prezentowanie wysokiej kultury bycia

dyrektor, nauczyciele

cały rok

Podjęcie przez nauczycieli dodatkowych obowiązków związanych z działalnością przedszkola, organizowanie konsultacji dla rodziców, koordynowanie imprez przedszkolnych

nauczyciele

cały rok

VI. Promocja przedszkola

Prowadzenie strony internetowej przedszkola i jej bieżąca aktualizacja

Osoba odpowiedzialna za stronę,

Strefa Edukacji E=mc2

cały rok

Udział w imprezach na terenie miasta Grudziądza i poza nim.

dyrektor, wicedyrektor i nauczyciele

cały rok

 

Organizowanie uroczystości rodzinnych na terenie przedszkola

nauczyciele

zgodnie z kalendarzem uroczystości przedszkolnych

II. Kształcenie

I. Dobór programów wychowania przedszkolnego

Przegląd programów ministerialnych i autorskich. Ocena realizowanego programu.

RP

26.06.2020

Wybór programów wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/21, dopuszczenie zestawu programów na rok szkolny 2020/21;

RP

 

dyrektor

25.08.2020

II . Organizacja przebiegu procesu dydaktyczno – wychowawczego

Dbałość o bezpieczeństwo – upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa wśród dzieci.

Nauczyciele, instytucje współdziałające-straż miejska, policja

cały rok

Zorganizowanie na terenie przedszkola imprez edukacyjnych – udział w spektaklach teatralnych w Grudziądzu. Udział w zajęciach poza placówką.

dyrektor, nauczyciele

cały rok

Systematyczne prowadzenie zajęć z dziećmi na temat prawidłowych relacji z otoczeniem – zachęcenie do współdziałania w grupie, tworzenie umów regulujących zachowania dzieci wobec innych ludzi (rówieśników, członków rodziny, itp.) zapoznanie dzieci z Dziecięcym Kodeksem Zachowań. Kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań – nagradzanie za ich stosowanie. Uświadamianie dzieciom odmienności każdego człowieka, konieczności jej uszanowania

 

nauczyciele

cały rok

Aranżowanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu twórczej aktywności poprzez: formy sceniczne (prezentacje na terenie przedszkola i poza nim), poszerzenie doświadczeń plastyczno – konstrukcyjnych (wystawy prac), ekspresję muzyczną (udział w konkursach) i inne formy

nauczyciele, dyrektor

cały rok

Indywidualizacja pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Nauczyciele,

 

cały rok

Prowadzenie zajęć dodatkowych: zumba, zajęcia sportowo-piłkarskie, Capoeira, robotyka

instruktorzy

cały rok

Wykorzystanie terenu przy przedszkolu podczas zajęć ruchowych, plastycznych przyrodniczych, rekreacyjnych.

nauczyciele

cały rok

Organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu, organizowanie gier zespołowych

nauczyciele

cały rok

Wykorzystanie sali gimnastycznej do zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych ;

nauczyciele

 

cały rok

 

Zapewnienie dzieciom stałego kontaktu z muzyką

nauczyciele

cały rok

 

 

 

Wykorzystanie w pracy dydaktycznej i wyrównawczej edukacyjnych programów komputerowych i tablicy interaktywnej w pracy z dziećmi 5 i 6-letnimi

nauczyciele

cały rok

Diagnozowanie poziomu funkcji percepcyjno – motorycznych (dokumentowanie obserwacji wstępnej); tworzenie opinii dla PPP, organizowanie pomocy specjalistycznej dla dzieci ze stwierdzonymi deficytami w zakresie funkcji percepcyjno – motorycznych. Współpraca z rodzicami w tym zakresie

dyrektor, nauczyciele, logopeda, psycholog,

 

 

cały rok

III. Efekty pracy dydaktyczno – wychowawczej

Diagnozowanie poziomu wiedzy i  umiejętności wychowanków-prowadzenie obserwacji pedagogicznych.

nauczyciele

cały rok

Diagnoza gotowości szkolnej

nauczyciel  grupy Kubusiów

IV 2021

Udział w organizowanych przeglądach, konkursach i imprezach w przedszkolu i poza nim. Eksponowanie sukcesów

nauczyciele

cały rok

III. Wychowanie i opieka 

I. Podnoszenie jakości pracy wychowawczej i podejmowanie działań profilaktycznych

Doskonalenie własnego warsztatu pracy – udział w szkoleniach, kursach, studiach, warsztatach.

nauczyciele

cały rok

Zapobieganie i szybkie reagowanie na zaistniałe trudności wychowawcze; współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Prowadzenie zajęć profilaktycznych z dziećmi przez pracowników PPP  i zatrudnionych w przedszkolu specjalistów.

wicedyrektor, nauczyciele, pracownicy PPP, logopeda, psycholog, oligofrenopedagoga

cały rok

Organizacja spotkań ze specjalistami w celu pedagogizacji rodziców np. w zakresie dojrzałości szkolnej, nadpobudliwości, agresji, wad wymowy, postawy i innych w miarę potrzeb

wicedyrektor, nauczyciele

w ciągu roku przedszkolnego

 

 

II. Doskonalenie pracy opiekuńczej

Współdziałanie w procesie wychowawczym z domem rodzinnym.

Systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych dzieci.

 

Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców

nauczyciele

cały rok

 

 

Informowanie rodziców o formach pomocy i instytucjach niosących pomoc

dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele

cały rok szkolny

IV. Współpraca ze środowiskiem

I. Aktywizowanie rodziców do współpracy z przedszkolem

Dostępność Statutu przedszkola dla Rodziców, zapoznanie rodziców z celami i zadaniami Rocznego planu pracy, planu nadzoru pedagogicznego, programem wychowawczym, koncepcją przedszkola, zestawem dopuszczonych do użytku  programów wychowania przedszkolnego

dyrektor, nauczyciele

cały rok, zebranie ogólne rodziców oraz spotkania grupowe;

Angażowanie rodziców w życie przedszkola. Organizowanie imprez dla dzieci, pomoc w przygotowaniu uroczystości (dekoracje, stroje, itp.)

dyrektor, nauczyciele, rodzice

cały rok

II . Rozwijanie współpracy z innymi placówkami oświatowymi i lokalnymi

Współpraca ze szkołami  podstawowymi, PPP.

Zorganizowanie wycieczki na miejskie obiekty sportowe, do CEE, muzeum, planetarium, szkołą muzyczną, szkołą podstawową.

dyrektor, nauczyciele

cały rok

Korzystanie z możliwości współpracy z: biblioteką, Strażą Pożarną, Komendą Policji, Ośrodkiem Zdrowia, Strażą Miejską.

dyrektor, nauczyciele

cały rok

Kalendarz stałych uroczystości

 

Termin

 

Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie scenariusza
 

 

21 Wrzesień  2020r.

 

Światowy Dzień Przedszkolaka

 

Magdalena Krośnicka, Hanna Gąsiorowska

 

6 Październik 2020r

 

Pasowanie na przedszkolaka

 

Beata Sierak, Anna Zembrzuska

 

14.10. 2020r.

 

Dzień Edukacji Narodowej

 Agnieszka Janczewska, Aleksandra Świder

 

Październik 2020r.

 

Halloween

 

Magdalena Krośnicka, Sylwia Góra

 

Listopad 2020r.

 

Dzień Niepodległości

Aleksandra Świder, Agnieszka Dykalska

 

Listopad  2020r.

 

Listopad  2020r.

 

 

Święto Pluszowego Misia

 

Andrzejki

Grupy starsze:

A. Janczewska, E. Rogowska

Grupy młodsze:

M. Krośnicka, H. Gąsiorowska

 

Listopad  2020r.

 

 

Zajecia otwarte dla rodziców

Osoby prowadzące zajęcia z j. anielskiego

 

Listopad/Grudzień 2020

 

Kiermasz Bożonarodzeniowy

 

E. Rogowska, M. Pawlak

 

Grudzień  2020r.

 

Wyjście na Jarmark Sw Mikołaja

Mikołajki w przedszkolu

Grupy najstarsze:

Aleksandra Świder, Agnieszka Janczewska

wychowawcy poszczególnych grup

 

Grudzień 2020r.

 

Wigilia, spotkanie opłatkowe, wizyta św. Mikołaja

( zakup upominków – książki)

 

 

Właściciel/dyrektor/

wychowawcy

 

Styczeń 2021r.

 

Kolędowanie z rodzicami

Grupy najstarsze:

Agnieszka Janczewska, Aleksandra Świder

 

 

15 luty  – 28 luty 2021r. Ferie zimowe  

21/22 styczeń 2021

 

4 luty 2021

Dzień Babci i Dziadka,

 

Bal karnawałowy

Wychowawcy grup,

Magdalena Pawlak, Ewelina Rogowska, Agnieszka Dykalska, Beata Kaczmarek

 

14 luty 2021r.

Walentynki

 

 

Wychowawcy grup

 

Marzec 2021

 

Konkurs na najładniejszą rodzinną ozdobę wielkanocną

 

Wychowawcy grup/Dyrektor

 

Marzec 2021

 

 

Kiermasz wielkanocny

 

E. Rogowska, M. Pawlak

 

22 marzec 2021r.

 

Pierwszy Dzień wiosny

 

Magdalena Krośnicka

Agnieszka Janczewska

 

8 marca 2021r.

 

Dzień kobiet

 

 

Wychowawcy grup


7 kwiecień 2021

 

 

Dzień Służby Zdrowia

 

Aleksandra Świder, M. Krośnicka

 

2 Kwiecień 2021r.

 

 

Śniadanie wielknocne, wizyta zajączka wielkanocnego

 

Wychowawcy grup

 

Kwiecień ( II połowa)2021r.

 

 

Zajęcia otwarte

 

 

Wychowawcy grup

 

20 kwiecień 2021r.

 

Konkurs recytatorski w j. angielskim

pt. „We love English”

 

Wychowawcy/Dyrektor

 

27 kwiecień 2021r.

 

 

II Finał Konkursu Recytatorskiego w Dobrym Przedszkolu w Gdyni

 

Wychowawcy/ Dyrektor

 

4 Maj 2021

 

Święto Flagi Państwowej- Apel

 

A. Świder, A. Dykalska

 

 

Maj 2021r.

 

Konkurs plastyczny „Kocham Cię Polsko”

 

Wychowawcy grup

 

 

25/26 Maj 2021r.

 

Dzień Matki i Ojca

Wychowawcy poszczególnych grup

 

 

1 Czerwiec 2021r.

 

Dzień dziecka

 

Sylwia Góra, Agnieszka Dombrowska

 

15 czerwiec 2021r.

 

 

II edycja Konkursu „Mam talencik”

 

Wychowawcy grup/Dyrektor

 

11 czerwiec 2021r.

 

Zielona noc sześciolatków

 

Wychowawca grupy/ Dyrektor

 

 

Czerwiec 2021r.

 

 

Pożegnanie dzieci idących do szkoły

 

Aleksandra Świder

 

Agnieszka Dykalska

Harmonogram wycieczek

TEMATYKA WYCIECZKI 

TERMIN

Wycieczki związane z realizacją planowanej tematyki kompleksowej

 

Szkoły Podstawowe znajdujące się w pobliżu placówki – Kubusie;

Biblioteka Publiczna w Grudziądzu

Urzędy i zakłady użyteczności publicznej- poczta, apteka, przychodnia zdrowia, CK Teatr

Centrum Edukacji Ekologicznej, Planetarium, Muzeum- zajęcia plastyczne dla przedszkolaków

Miejski Dom Kultury, Miejsca pamięci narodowej, Policja, Szkoła muzyczna

 

 

 

 

Według miesięcznych planów pracy.

Wycieczki :

 

Miejsca wycieczek oraz dokładne daty ustalone zostaną w II semestrze 2020/21

 

 

Maj/czerwiec 2021

 

 

 

 

Plan współpracy z biblioteką

lp.

PROPOZYCJA

TERMIN

1

Wypożyczanie książek dla grupy do czytania w przedszkolu

 

W ciągu roku szkolnego

2

Zajęcia biblioteczne

 

Uzgodnienie z bibliotekarzem

3

Czytanie przez bibliotekarki lub zaproszonych gości literatury dziecięcej w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

 

raz na kwartał

Plan współpracy z rodzicami

Lp

Tematyka spotkań

Odpowiedzialny

1

Organizacja zebrań:

1.Organizacyjno – informacyjne do 30.09.2020r. ( Przedszkole)

 

dyrektor, wicedyrektor

nauczyciele poszczególnych grup

2

Prowadzenie rozmów indywidualnych na temat rozwoju dzieci .

nauczyciele oddziałów

3

Prowadzenie indywidualnych konsultacji z Rodzicami dzieci 6-letnich w celu omówienia diagnozy wstępnej i końcowej połączone z wydaniem  na koniec roku szkolnego pisemnej „ Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w klasie I”.

nauczyciel grupy Kubusiów, dyrektor i wicedyrektor

XI/2020, IV/2021

4

Systematyczne prowadzenie korespondencji e-mailowej z Rodzicami przez i-przedszkole. 

nauczyciele oddziałów

5

Organizowanie zajęć otwartych w przedszkolu .- I i II semestr z uwzględnieniem zajęć muzycznych; zamieszczanie na stronie treści poznanych piosenek i wierszy.

nauczyciele oddziałów , dyrektor XI/2020, IV/2021

przez cały rok

6

Włączenie rodziców do organizacji i udziału w  uroczystościach przedszkolnych , np. kolędowanie,  Dzień Babci i Dziadka,  Dnia Matki, Dnia Ojca, Dnia Dziecka;

nauczyciele grup, wg kalendarza imprez

7

Włączanie Rodziców do pomocy nad sprawowaniem opieki nad dziećmi podczas wycieczek , lokalnych przedszkolnych imprez kulturalnych.

dyrekcja, nauczyciele grup

8

Włączenie rodziców do udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

nauczyciele poszczególnych grup