UMOWA 2019/2020

Umowa o opiekę przedszkolną
na czas określony
Nr GD/DP/ ……………………./2019-2020

Zawarta w Gdyni …………….2019 r. pomiędzy:

Strefą Edukacji E=mc2 Sp o o.o. z siedzibą w Grudziądzu, adres ul. Chełmińska 206, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000497616, posiadającą numer NIP 5252579048 oraz numer REGON: 147102123 , o kapitale zakładowym 5000 złotych, prowadzącą Niepubliczne Przedszkole „Dobre Przedszkole” przy ulicy Pawiej 29 A ,81-078 Gdynia, reprezentowaną przez:

Emilię Szumotalską –Prezes Zarządu
zwaną dalej ,,Strefą”

a

Panią/Panem
……………………………
……………………………
……………………………

Legitymującą/cym się dowodem osobistym numer: ……………………., wydanym przez: …………………………………………………………. posiadającą/cym numer PESEL: ……………………… ………………… zwaną/ym dalej ,,Usługobiorcą” 

łącznie zwanymi ,,Stronami” niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”.

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest sprawowanie funkcji opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej wraz z wyżywieniem ( śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek) w „Dobrym Przedszkolu” (zwanym dalej: „Przedszkolem”) nad dzieckiem zapisanym do Przedszkola przez Usługobiorcę będącego rodzicem/prawnym opiekunem dziecka – …………………………………… urodzoną/ym dnia …………………… r, zamieszkałą/łym …………………………………………………………
2. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.
3. Przedszkole w ramach funkcji dydaktycznej prowadzi zajęcia dydaktyczne, które realizowane są zgodnie z podstawą programową wynikającą z przepisów prawa dla dzieci w wieku od 2,5 lat do 7 lat
4. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe: język angielski, zajęcia ruchowe, zajęcia rozwijające jak i konsultacje logopedyczne oraz psychologiczne, które realizowane są w ramach czesnego uiszczanego przez Usługobiorcę. Natomiast indywidualne zajęcia logopedyczne i psychologiczne dla dzieci płatne są dodatkowo na zasadach określonych przez Strony odrębną umową.
5. Przedszkole mieści się pod adresem 81-078 Gdynia ul. Pawia 29A

§2
Godziny świadczenia usług

1. Przedszkole w okresie od 1 września danego roku do 30 czerwca roku następnego jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, jak również następujących dni: od 24 grudnia do 31 grudnia 2019 roku , 12 czerwca 2020 roku oraz okresach o których mowa w ust. 2
2. W okresie od 29 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 roku Przedszkole jest nieczynne. Nie pełniony jest także w tym czasie dyżur.
3. W okresie od 13 lipca 2020 r do 31 sierpnia 2020 roku w Przedszkolu pełniony jest dyżur
4. W trakcie dyżuru „Przedszkole” sprawuje wyłącznie funkcje opiekuńczo-wychowawczą, w tym czasie nie są realizowane usługi i zajęcia określone w § 1 pkt. 3 i 4 – niniejszej umowy. W trakcie sprawowania przez Przedszkole dyżuru dla dzieci uczęszczających do Przedszkola zajęcia mogą być prowadzone w systemie międzyoddziałowym. W okresie pełnienia dyżuru Przedszkole zapewnia dostosowany do ilości obecnych dzieci – skład liczebny personelu.

§3
Zasady płatności

1. Usługi świadczone w Przedszkolu są odpłatne.
2. W dniu podpisania niniejszej umowy Przedszkole pobiera jednorazową opłatę – wpisowe w wysokości …… zł (słownie: ………………….. złotych). Wpisowe przeznaczane jest na obsługę administracyjną przedmiotowej umowy , zakupie dostępu do iprzedszkola, ubezpieczenie dziecka,zakup niezbędnych art. papierniczych i higienicznych.
3. Czesne na czas trwania umowy wynosi 650 zł miesięcznie.
4. Za odbiór dziecka po godzinie 18:00 Przedszkole naliczy opłatę w wysokości 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę obecności dziecka w Przedszkolu.
5. Za okres od 29 czerwca 2020 do 10 lipca 2020 roku, gdy Przedszkole jest nieczynne nie jest pobierane czesne oraz inne opłaty. Za 13 lipca do 31 lipca 2020r. czesne wynosi 550 zł. (pięćset pięćdziesiąt złotych).
6. W przypadku zapisania przez Usługobiorcę każdego kolejnego dziecka do Przedszkola, Usługobiorcy przysługuje zniżka na czesne w wysokości 90,00 zł (słownie dziewięćdziesiąt złotych 00/100) miesięcznie na każde dziecko. W przypadku zapisania drugiego dziecka w trakcie miesiąca zniżka obowiązuje od następnego miesiąca. Zniżka obowiązuje wyłącznie w okresie jednoczesnego uczęszczania do Przedszkola przynajmniej dwojga rodzeństwa.
7. W przypadku zapisania każdego kolejnego dziecka Usługobiorcy do Przedszkola Usługobiorca otrzymuje rabat w wysokości 50% wpisowego określonego w §3 ust. 2 na drugie i kolejne dziecko, które jest zapisywane do Przedszkola, niezależnie od zniżki o której mowa w ust. 6
8. Rodzice nie ponoszą dodatkowych opłat z tytułu świadczonych usług określonych w §1 pkt.4 niniejszej umowy z wyłączeniem indywidualnych zajęć prowadzonych przez specjalistów
9. Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty czesnego do 5-tego dnia każdego miesiąca z góry w sposób określony poniżej.
10. Wpłaty z tytułu czesnego oraz za zajęcia i usługi dodatkowe dokonywane będą wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy Przedszkola prowadzony przez bank:
PKO BP S.A. Oddział Grudziądz, nr rachunku: ………… 1020 5040 2018 0000 0000 ………..
wpisując w tytule przelewu nr umowy. Wpisowe uiszczane jest gotówką/kartą najpóźniej w dniu podpisania umowy.
11. W przypadku nieterminowych wpłat Strefa będzie naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w
maksymalnej, prawem dopuszczalnej wysokości (tzw. odsetki maksymalne za opóźnienie).
12. Nieobecność dziecka w Przedszkolu w jakimkolwiek wymiarze i z jakiekolwiek przyczyny nie zwalnia rodziców od obowiązku opłat z tytułu czesnego, z zastrzeżeniem § 4 pkt. 3 niniejszej umowy.
13. Usługobiorca posiadający Kartę Dużej Rodziny przysługuje zniżka w opłacie czesnego zgodna z zarządzeniem Zarządu Spółki.

§4
Zasady zwrotu opłat

1. W przypadku nieobecności dziecka, zgłoszonej zgodnie z ustępem poniższym Usługobiorca ma prawo żądania zwrotu stawki żywieniowej w wysokości 5 zł (słownie pięć złotych) za każdy dzień prawidłowo zgłoszonej nieobecności.
2. Warunkiem odliczenia stawki żywieniowej jest zgłoszenie nieobecności dziecka z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem nie później niż do godziny 15:00 dnia poprzedzającego nieobecność. W przypadku zgłoszenia nieobecności po godzinie 15:00 danego dnia zwrot naliczony może zostać jedynie od drugiego dnia po dniu zgłoszenia nieobecności dziecka. W przypadku zgłoszenia nieobecności od piątku godz. 15.00 jak również w sobotę i niedzielę odpis będzie naliczany od wtorku.
3. W przypadku zamknięcia Przedszkola z przyczyn leżących po jego stronie lub stronie Strefy w okresie w którym Przedszkole zgodnie z niniejszą umową winien świadczyć usługi o których mowa w § 1 pkt. 3, rodzicom przysługuje prawo żądania zwrotu wniesionych opłat za dany okres proporcjonalnie do liczby dni niemożliwości uczestniczenia dziecka w zajęciach z przyczyn określonych powyżej w danym okresie.
4. Zwrot dokonywany jest na złożone na piśmie żądanie Usługobiorcy na wskazany przez niego rachunek bankowy, wyłącznie w czasie obowiązywania przedmiotowej umowy.
5. Za okres rozliczeniowy uznaje się miesiąc kalendarzowy.
6. Rodzice zobowiązani są zgłaszać fakt nieobecności dziecka za pośrednictwem serwisu internetowego „i-przedszkole” (Strony uznają taki sposób powiadamiania za wiążący).
W przypadku przedłużania się nieobecności dziecka ponad czas wskazany przez rodziców, rodzice zobowiązani są zgłosić fakt dalszej nieobecności w Przedszkolu z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem przed upływem terminu wskazanej przez rodziców uprzednio nieobecności zgodnie z postanowieniami ust. 2.
7. W przypadku nie dotrzymania rygorów ust. 6 za każdy dzień niezgłoszonej nieobecności dziecka pobierane będą opłaty w pełnej wysokości, z zastrzeżeniem ust. 3

§5
Zmiana danych

Strony zobowiązane są do niezwłocznego informowania o jakiejkolwiek zmianie stanu faktycznego lub prawnego ich dotyczącego i mogącego wpływać na sposób realizacji niniejszej umowy. Strony w szczególności zobowiązane są do niezwłocznego wzajemnego informowania o zmianie adresu.

§6
Obowiązki Przedszkola

1. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:
a. opieki wychowawczo-dydaktycznej,
b. zatrudnienia wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
c. organizowania indywidualnych spotkań rodziców z kadrą pedagogiczną,
d. w razie nagłej choroby dziecka udzielenia mu pierwszej pomocy i zawiadomienia rodziców,
e. pozostałe obowiązki Przedszkola określa statut oraz odrębne przepisy regulujące zarządzanie placówek oświatowych.
2. Prawo do odbioru dzieci z Przedszkola przysługuje wyłącznie Usługobiorcy oraz innym osobom wskazanym w pisemnym oświadczeniu, z wyłączeniem osób nieletnich, nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych oraz będących w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub innych substancji wyłączających lub ograniczających zdolność rozpoznawania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem.
3. Podgląd internetowy pomieszczeń w których odbywają się zajęcia jest dostępny tylko dla Usługobiorcy, za pośrednictwem serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem: www.dp.e-mc2.eu. Przedszkole zobowiązuje się udostępnić Usługobiorcy unikalny login i hasło dostępu do serwisu internetowego www.dp.e-mc2.eu. Dostęp do podglądu internetowego jest bezpłatny. Usługobiorca zobowiązuje się nie udostępniać loginu oraz hasła dostępu do serwisu internetowego osobom trzecim oraz niezwłocznie informować Przedszkole o możliwym uzyskaniu takiego dostępu przez osoby nieuprawnione celem zmiany hasła dostępu przypisanego do loginu Usługobiorcy.

§7

Obowiązki Usługobiorcy

1. Usługobiorca zobowiązuje się do:
a. wypełnienia „ankiety dla rodziców”, która stanowi integralną część umowy,
b. terminowego uiszczania opłat,
c. współpracy z Przedszkolem w procesie opiekuńczo-wychowawczym dydaktycznym,
d. przyprowadzania dzieci w godzinach 6.30-8.15 i ich odbiór do godziny 18:00,
e. dostarczenia, z chwilą przyprowadzenia dziecka po raz pierwszy do Przedszkola zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do placówki,
f. w przypadku nieobecności dłuższej jak 5 dni roboczych spowodowanej chorobą dziecka, na prośbę Przedszkola dostarczenia każdorazowo zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do placówki przedszkolnej,
g. przestrzegania zarządzeń Przedszkola lub Strefy mających na celu dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do placówki, w tym zasad związanych z przyprowadzeniem zdrowych dzieci do Przedszkola.

§8
Rozwiązanie umowy, postanowienia końcowe

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Każda ze Stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę postanowień niniejszej Umowy, gdy pomimo pisemnego wezwania do zaniechania naruszeń i wyznaczenia dodatkowego, co najmniej 7-dniowego terminu, wskazane naruszenia nie zostały usunięte.
3. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy rozwiązaniu ulegają również pozostałe łączące strony umowy związane ze świadczeniem usług przedszkolnych, bez konieczności ich oddzielnego rozwiązywania.
4. Usługobiorca oświadcza, iż ……………….. jest zamieszkały/a na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pod adresem …………………………………………….
5. Usługobiorca ponosi wobec Przedszkola odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu podania nieprawdziwych danych lub nie zgłoszenia zmiany danych wskazanych wpływających na sposób wykonania Umowy.
6. Każda zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Integralną częścią Umowy jest Regulamin Przedszkola.
8. Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu o którym mowa w ust. 7 i akceptuje jego treść.
9. Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z treścią Statutu oraz Regulaminu Przedszkola i akceptuje jego treść.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

………………………………………………                                                                                                     ………………………………………………..
Usługobiorca                                                                                                                                              Przedszkole

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z klauzula informacyjną odnoszącą się do przetwarzania przez Strefę danych osobowych.

………………………………………………
Usługobiorca

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie testów i diagnoz o charakterze psychologicznym i rozwojowym, zleconych przez Przedszkole umożliwiając tym samym realizację zadań Pzredszkola .
………………………………………………
Usługobiorca

Wyrażam zgodę na zainstalowanie kamer internetowych w pomieszczeniach Przedszkola jak i jego bezpośrednim otoczeniu.

………………………………………………
Usługobiorca

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Wyrażam zgodę na nieodwołalne i bezpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka ,w tym na na obrót egzemplarzami na których utrwalono ten wizerunek , oraz na zwielokrotnienie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami , rozpowszechnianie oraz publikowanie , także wraz z wizerunkiem innych osób utrwalonych w ramach realizacji sesji i nagrań , w materiałach służących promocji i reklamie” Dobrego Przedszkola” w szczególności poprzez zamieszczanie wizerunku na;
-stronach internetowych Przedszkola
-portalach społecznościowych
-ulotkach , broszurach ,folderach „Dobrego Przedszkola”

„Dobre Przedszkole’” zobowiązuje się nie udostępniać do publikacji materiałów nieetycznych , obraźliwych i negatywnie wpływające na wizerunek dziecka i Rodziców.

Imię i nazwisko dziecka Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*

Czytelny podpis

rodzica/opiekuna prawnego*

     
Kopiowanie zabronione.
Rekrutacja Umowa 2019/2020