» Regulaminy

REGULAMINY

Regulamin Niepublicznego Przedszkola „Dobre Przedszkole” od dnia 01.09.2018 roku

1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 18:00
2. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci do godziny 8:00 i odbierania w ustalonych porach, począwszy od godziny 13:00
3. Dzieci z przedszkola mogą odbierać wyłącznie rodzice, opiekunowie prawni, osoby wskazane w upoważnieniu do odbioru dzieci znajdującym się w ankiecie.
4. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających i niepełnoletnim.
5. Nie odebranie dziecka do godziny 18:00, przy jednoczesnym braku kontaktu z rodzicami, osobami upoważnionymi, skutkuje powiadomieniem właściwych organów policji.
6. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci chorych. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może żądać przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka.
7. W przypadku choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego dziecka, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia dyrektora przedszkola.
8. Rodzice zobowiązani są do regularnego uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w ustalonych terminach.
9. Wszystkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo – dydaktycznej rodzice powinny kierować w pierwszej kolejności do nauczyciela – wychowawcy grupy.
10. Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego personelu należy kierować w formie pisemnej do dyrektora przedszkola.
11. Wszystkie dzieci podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywa organ prowadzący na początku każdego roku szkolnego.
12. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.
13. W wyznaczonym przez wychowawcę dniu dzieci mogą przynieść swoją ulubioną zabawkę w celu zaprezentowania jej koleżankom i kolegom w grupie.
14. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania organu prowadzącego o zmianie telefonów kontaktowych, adresu zamieszkania dziecka.

Regulamin zajęć dodatkowych Niepublicznego Przedszkola „Dobre Przedszkole”

1. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe dla dzieci.
2. Koszty zajęć dodatkowych pokrywa organ prowadzący z wyjątkiem zajęć indywidualnych.
3. Nadzór nad zajęciami sprawuje dyrektor przedszkola.
4. Instruktorzy prowadzący zajęcia muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.
5. Do końca września instruktorzy są zobowiązani do przedstawienia programu zajęć na bieżący rok szkolny.
6. Instruktor prowadzący zajęcia organizuje minimum jedno zajęcie otwarte dla Rodziców.
7. Instruktor odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci od momentu zabrania ich na zajęcia do czasu powrotu do sali, bądź ogrodu przedszkolnego.
8. Instruktor zobowiązany jest do zgłoszenia się po dzieci do nauczyciela danej grupy, a po zakończonych zajęciach przekazać dzieci nauczycielowi prowadzącemu grupę.
9. Instruktor prowadzi dokumentację pracy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
10. Dyrektor może uczestniczyć w zajęciach jako obserwator. O tym fakcie powiadamia się instruktora przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu.
11. W przypadku niezadowolenia rodziców, nauczycieli z przebiegu i poziomu zajęć dodatkowych, sprawy sporne rozstrzyga dyrektor przedszkola.

Regulamin placu zabaw Niepublicznego Przedszkola „Dobre Przedszkole”

1. Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przy budynku, w którym znajduje się przedszkole, jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi wyłącznie dzieciom uczęszczającym do przedszkola.
2. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 2 do lat 7.
3. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać pod opieką nauczycieli i personelu pomocniczego, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
4. Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku.
5. Z urządzeń placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu. Zabrania się w szczególności:
– Przebywania na terenie placu zabaw osobom nieupoważnionym,
– Niszczenia sprzętu i urządzeń zabawowych,
– Stawania na ruchomych częściach urządzeń,
– Zaśmiecania terenu,
– Niszczenia zieleni,
– Jazdy na rowerze, hulajnodze, deskorolce, rolkach itp.,
– Gry w piłkę nożną,
– Wprowadzania zwierząt.
7. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni należy natychmiast zgłosić dyrektorowi przedszkola.
8. Rodzice lub opiekunowie dzieci ze względów bezpieczeństwa zobowiązani są do niezwłocznego opuszczania terenu placu zabaw po odebraniu dziecka.

Regulamin zwrotu za zgłoszone nieobecności

Zgodnie z zapisami umowy na opiekę przedszkolną rodzicom przysługuje zwrot za prawidłowo zgłoszoną nieobecność w wysokości 7 zł za każdy dzień prawidłowo zgłoszonej nieobecności tj. dokonanej za pośrednictwem serwisu iprzedszkole do godz 15.00 dnia poprzedzającego.

Nieobecność zgłoszona w piątek po godz 15.00 w sobotę i niedzielę upoważnia do zwrotu stawki żywieniowej od wtorku
W miesiącu lipcu wartość czesnego jest stała i określona ryczałtem tzn. nie odliczane są nieobecności.

Aby otrzymać zwrot stawki należy:
1. Złożyć w sekretariacie placówki lub dostarczyć pocztą elektroniczną na adres sekretaraiat@e-mc2.eu wniosek o zwrot stawki żywieniowej na aktualnym formularzu.
2. Wniosek o zwrot stawki żywieniowej musi zawierać następujące dane:
• imię i nazwisko dziecka
• wskazane dni za które wnioskują Państwo o zwrot
• podany nr konta bankowego oraz dane właściciela rachunku
• czytelnie podpisany wniosek, w przypadku złożenia wniosku pocztą elektroniczną przesłanie wniosku z adresu zgłoszonego jako kontaktowy w ankiecie która jest integralną częścią umowy

Okres rozliczeniowy to miesiąc kalendarzowy

Wnioski o zwrot stawki żywieniowej przyjmujemy od 1 do 10–go każdego miesiąca, za okresy poprzednie

Od 10-15 każdego miesiąca organ prowadzący sprawdza prawidłowość złożonych wniosków

W terminie 15-20 organ prowadzący dokonuje zwrotu na wskazany nr konta

Rodzicom (opiekunom prawnym) których saldo rozliczeń wskazuje jakiekolwiek zaległości, nie dokonuje się zwrotu do czasu uregulowania zobowiązań.

Rodzic (opiekun prawny) którego umowa zostaje rozwiązana z dniem 31 sierpnia zobowiązany jest złożyć wniosek do dnia 10 września. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wzór wniosku o zwrot E=mc2

Procedury dotyczące bezpieczeństwa dzieci

Procedury obowiązujące w Niepublicznym Przedszkolu „Dobre Przedszkole” w Grudziądzu:
I PROCEDURA – dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola;
II PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko
z przedszkola chce odebrać rodzic/opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu lub środków zmieniających świadomość;
III PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola;
IV PROCEDURA – dotyczy przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku, lub będących
w konflikcie ;
V PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzył się dziecku nieszczęśliwy wypadek;
VI PROCEDURA – dotycząca zabaw w ogrodzie, spacerów ;
VII PROCEDURA– dotycząca organizowania wycieczek poza teren przedszkola ;
VIII PROCEDURA – dotyczy bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Cel główny opracowania procedur:
Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Dobre Przedszkole” w Grudziądzu znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką przedszkolną w naszej placówce.
W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka, nauczyciele i pozostały personel przedszkola są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.
Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia niniejszego dokumentu.

Sposób prezentacji procedur:
1. upowszechnienie i udostępnienie treści dokumentu do publicznej wiadomości nastąpi poprzez:
1. zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur na radzie pedagogicznej
2. zapoznanie wszystkich rodziców z obowiązującymi procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego oraz zebraniach w grupach wychowawczych.
3. zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim;
4. zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń poprzez komunikator IPrzedszkola.

Dokonywanie zmian w procedurach
Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian mogą być również rodzice.
Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
Procedury wchodzą w życie z dniem 01.09.2018r.

I PROCEDURA – dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie dziecka.
2. Rodzice przyprowadzają dziecko do szatni, przebierają i przekazują dziecko pracownikowi przedszkola pełniącemu dyżur w holu przedszkola.
3. Pracownik przedszkola pełniący dyżur w holu przedszkola ,doprowadza dziecko do sali i oddaje pod opiekę nauczycielowi lub pomocy nauczyciela.
4. Nauczyciel lub pomoc nauczyciela bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu wejścia dziecka do sali.
5. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.
6. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe.
7. Nauczyciel( lub pielęgniarka zatrudniona w przedszkolu) ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że dziecko może być chore. W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel może odmawiać przyjęcia dziecka do grupy.
8. W godzinach 8.00-13.00 w przedszkolu odbywają się zajęcia edukacyjne w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
9. Odbieranie dziecka z przedszkola następuje w odwrotnej kolejności do przyprowadzania.
10. Rodzic/opiekun prawny dziecka lub upoważnione przez nich osoby zgłaszają osobie pełniącej dyżur w holu przedszkolnym dane osobowe dziecka i grupę.
11. Pracownik przedszkola pełniący dyżur w holu odbiera dziecko z sali, informując o tym fakcie nauczyciela grupy i sprowadza dziecko do szatni przedszkolnej oddając dziecko pod opiekę rodzica/ opiekuna prawnego lub upoważnionej przez nich osoby. Od tej pory osoba odbierająca dziecko przejmuje nad nim opiekę.
12. Dziecko może zostać odebrane z przedszkola wyłącznie przez osoby pełnoletnie, trzeźwe, nie będące pod wpływem substancji zmieniających świadomość.
13. Wydanie dziecka innym osobom, niż rodzice/prawni opiekunowie może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców/ prawnych opiekunów.
14. Pisemne upoważnienie z wykazem osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola rodzice/opiekunowie składają osobiście w administracji przedszkola
w momencie podpisania umowy na opiekę przedszkolną w danym roku szkolnym.
15. Wszelkie zmiany w wykazie osób upoważnionych rodzic/opiekun prawny dziecka dokonuje w formie pisemnej w biurze przedszkola.
16. Pracownik biura przedszkola jest zobowiązany niezwłocznie przekazać kopię pisemnego upoważnienia wychowawcom grup.
17. Pracownik przedszkola pełniący dyżur w holu przedszkola w godzinach porannych i popołudniowych, zobowiązany jest do posiadania pełnego wykazu osób upoważnionych do odbioru dzieci w celu ewentualnej identyfikacji i weryfikacji tożsamości osób odbierających dziecko.
18. Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości, ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osobowych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości i wykazem osób upoważnionych.
19. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka, aż do wyjaśnienia sprawy.
20. W przypadku odbioru dziecka z ogrodu przedszkolnego, wymaga się od rodziców/ prawnych opiekunów, aby podeszli razem z dzieckiem do nauczyciela i zgłosili fakt odebrania dziecka.
21. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie pełnoletniej , niż wymienione w karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców/ prawnych opiekunów bezpośrednio dyrektorowi lub nauczycielowi w formie ustnej lub pisemnej.
22. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/ prawnego opiekuna zgłaszaną telefonicznie.
23. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim, nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem środków zmieniających świadomość.

II PROCEDURA dotyczy przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z przedszkola chce odebrać rodzic/opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu lub środków zmieniających świadomość;
1. Nauczyciel nie wydaje dziecka osobie będącej pod wpływem alkoholu lub pozostającej pod wpływem środków zmieniających świadomość i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
2. W następnej kolejności nauczyciel zawiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica/ prawnego opiekuna lub inną osobę upoważnioną przez rodziców do odebrania dziecka z przedszkola.
3. W przypadku odmowy odebrania dziecka przez inne osoby upoważnione do odbioru, dyrektor lub nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji jednostkę Policji.
4. Po rozpoznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka, dyrektor przedszkola i Policja podejmują decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie.
5. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w Procedurach bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.
6. Po zakończeniu działań interwencyjnych dotyczących zaistniałego zdarzenia nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją dyrektorowi placówki.
7. Jeśli w/w sytuacja powtarza się ,dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny – Wydział Rodzinny i Nieletnich i powiadomić rodziców o podjętych działaniach.

III PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola
1. Jeśli dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola w godzinach otwarcia placówki, nauczyciel powiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola.
2. Dyrektor lub pod jego nieobecność nauczyciel zawiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców/prawnych opiekunów i zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
3. Jeśli próba zawiadomienia rodziców się nie powiedzie, dyrektor lub nauczyciel zwraca się o pomoc do policji w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców/ prawnych opiekunów.
4. Po konsultacji z policją dyrektor lub nauczyciel może:
1. podjąć decyzję o odprowadzeniu dziecka do domu, jeśli rodzice/ prawni opiekunowie lub inne osoby upoważnione do odbioru dziecka są w domu i z obserwacji wynika, że mogą sprawować opiekę nad dzieckiem (np. nie są pod wpływem alkoholu, środków odurzających, itp.),
2. zwrócić się do policji z prośbą o podjęcie dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym.
1. Nauczyciel sporządza ze zdarzenia notatkę służbową, którą przekazuje dyrektorowi przedszkola.
2. Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania prawa obowiązującego w przedszkolu.
3. Jeśli przypadki nieodbierania dziecka z przedszkola powtarzają się, dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny i poinformować rodziców/prawnych opiekunów o podjętych działaniach.

IV PROCEDURA – dotyczy przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku, lub będących w konflikcie;
1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.
3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.
4. W sytuacji, kiedy oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską ,a mimo to na terenie przedszkola dochodzi między nimi do sporów o odbiór dziecka, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka, itp. nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.

V PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzył się dziecku nieszczęśliwy wypadek;
1. Nauczyciel:
1. Zapewnia opiekę i w miarę możliwości udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej.
2. Powiadamia dyrektora placówki i rodziców/prawnych opiekunów dziecka o nieszczęśliwym wypadku.
3. Jeśli zachodzi konieczność, wzywa na miejsce lekarza.
4. Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.
5. Powiadamia inspektora BHP o zdarzeniu.
W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowego lub śmiertelnego, dyrektor lub inny pracownik przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku podejmuje następujące działania:
1. Niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę.
2. Sprowadza fachową pomoc medyczną.
3. W miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.

Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik ma obowiązek:
1. Niezwłocznie powiadomić o wypadku rodziców/ prawnych opiekunów dziecka, inspektora BHP, organ prowadzący , prokuratora i kuratora oświaty.
2. Zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.
3. Powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku i sporządzić protokół powypadkowy.
4. Zatwierdzić protokół podpisany przez zespół powypadkowy, doręczyć niezwłocznie rodzicom i pouczyć ich o sposobie i trybie odwołania.
5. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadomić niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

VI PROCEDURA – dotycząca zabaw w ogrodzie, spacerów i organizowania wycieczek poza teren przedszkola;
1. Nauczyciel w przypadku organizowania zabaw w ogrodzie:
1. wychodzi do ogrodu po uprzednim sprawdzeniu stanu terenu i sprzętu ogrodowego,
2. przestrzega wymogu, aby zabawy były organizowane były zgodnie z zasadami bezpiecznego użytkowania ogrodu przedszkolnego,
3. nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić stan liczebny dzieci przed wyjściem do ogrodu i przed powrotem do sali.
1. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga się od rodziców/ prawnych opiekunów, aby podeszli razem z dzieckiem do nauczyciela i zgłosili fakt odebrania dziecka.
2. W przypadku wyjścia na spacer na terenie wokół przedszkola, nauczyciel :
1. zapewnia opiekę jednego dorosłego na najwyżej 15 dzieci,
2. dostosowuje trasę do możliwości dzieci,
3. stale sprawdza stan liczebny grupy, zwłaszcza przed wyjściem na spacer, przed powrotem i po powrocie ze spaceru.
1. W przypadku wyjścia na spacer poza teren przedszkola, nauczyciel:
1. zapewnia opiekę jednego dorosłego na najwyżej 10 dzieci,
2. idzie zawsze od strony ulicy,
3. dostosowuje trasę do możliwości dzieci,
4. stale sprawdza stan liczebny grupy, zwłaszcza przed wyjściem na spacer, przed powrotem i po powrocie ze spaceru.

VII PROCEDURA – dotycząca organizacji wycieczek przedszkolnych:
1. Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
2. Wycieczka musi być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie: celu wycieczki, trasy, zwiedzanych obiektów, harmonogramu i regulaminu zachowania dzieci podczas wycieczki.
3. Organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.
4. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczki jest kierownik wycieczki oraz opiekunowie. Opieka ich ma charakter ciągły.
5. Dyrektor powołuje spośród nauczycieli kierownika wycieczki, którego obowiązkiem jest:
1. zobowiązać nauczycieli prowadzących grupę do zebrania pisemnych zgód od rodziców na udział dzieci w wycieczce i do sprawdzenia, czy u dzieci nie występują przeciwwskazania zdrowotne, ograniczające ich uczestnictwo w wycieczce /informacje lub oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych/,
2. sporządzić program i regulamin wycieczki, listę uczestników, opiekunów, umieścić te informacje w karcie wycieczki i przedstawić do zatwierdzenia dyrektorowi co najmniej na 5 dni przed planowaną wycieczką,
3. zapoznać opiekunów grup oraz rodziców/prawnych opiekunów z programem i regulaminem wycieczki,
4. powierzyć opiece jednego opiekuna nie więcej niż 15 dzieci,
5. dostosować organizację i program wycieczki do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,
6. zabrać ze sobą kompletną i sprawdzoną apteczkę pierwszej pomocy oraz zaopatrzyć dzieci w kamizelki odblaskowe,
7. czuwać nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki a w razie potrzeby dyscyplinować uczestników
8. w chwili wypadku koordynować przebieg akcji ratunkowej, ponosić pełna odpowiedzialność za podjęte działania
9. bezwzględnie odwołać wyjazd w przypadku burzy, śnieżycy i innych niesprzyjających warunków atmosferycznych
10. nie dopuścić do przewozu dzieci w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu zdrowia i życia.
1. Za organizację i przebieg wycieczki odpowiedzialni są także opiekunowie grup, których obowiązkiem jest:
1. znać i przestrzegać program i regulamin wycieczki oraz stosować się do poleceń kierownika wycieczki,
2. stale sprawdzać stan liczebny grupy przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego;
3. dopilnować ładu i porządku przy wsiadaniu do pojazdu i zajmowaniu miejsc,
4. przestrzegać zasady: nauczyciel wsiada ostatni a wysiada pierwszy,
5. zwracać uwagę na właściwe zachowanie się dzieci w czasie oczekiwania i przejazdu,
6. przestrzegać obowiązku wysiadania przez dzieci tylko na parkingach,
7. zabezpieczyć wyjście na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy i wyprowadzić dzieci w bezpieczne miejsce.

1. Dokumentacja wycieczki zawiera:
1. kartę wycieczki
2. listę uczestników
3. pisemna zgodę rodziców
4. regulamin zachowania dzieci podczas wycieczki
5. dowód ubezpieczenia uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków
6. preliminarz finansowy wycieczki, przewidujący koszty realizacji programu oraz rozliczenie finansowe po jej zakończeniu.
Załączniki: tabele – lista obecności uczestników, harmonogram wycieczki

VIII. PROCEDURA – dotyczy bezpieczeństwa przeciwpożarowego
1. Nauczyciel ma obowiązek wejść pierwszy do sali, zwrócić uwagę na stan techniczny pomieszczenia, sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci.
2. Nauczyciel i pozostali pracownicy przedszkola są zobowiązani:
1. mieć aktualne szkolenie BHP i znać obowiązujące w placówce stosowne instrukcje i szkolenia.
2. znać numery telefonów alarmowych, plany ewakuacyjne i oznakowanie dróg ewakuacyjnych.
3. umieć posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym i znać obowiązki postępowań na okoliczność różnych zagrożeń w tym pożarowego
4. w trakcie alarmu pożarowego stosować się do wytycznych zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Niepublicznego Przedszkola Dobre Przedszkole

Podstawa prawna:
1. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.)
2. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz.296 ze zm.)
3. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – ustawa z dnia 25 lutego 1964 (Dz. U. Nr 9, poz.59 ze zm.)
4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 265, poz. 2572 )
5. Karta Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz.674 ze zm.)
6. Rozporządzenie MEN i S w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003 r.,Nr 6 poz. 69)
7. Rozporządzenie MEN z dn. 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz.624 z 2002r.
Nr 10, poz.96.z 2003r. Nr 146, z 2004r. Nr 66,poz. 606, z 2005r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007r. Nr 35, poz.222)
8. Prawo o ruchu drogowym- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 90 ze zm.)
9. Statut Niepublicznego Przedszkola Dobre Przedszkole w Grudziądzu